همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

دکتر سعید رضایی شریف آبادی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

srezaei@alzahra.ac.ir
021-88041463-
0000-0003-3113-2973

سردبیر

دکتر مهناز اخوان تفتی

روان شناسی تربیتی استاد گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

makhavan@alzahra.ac.ir
021-85692051
0000-0003-3018-1191