همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

دکتر سعید رضایی شریف آبادی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

srezaei@alzahra.ac.ir
021-88041463-

سردبیر

دکتر مهناز اخوان تفتی

روان شناسی تربیتی استاد دانشگاه الزهراء(س)

makhavan@alzahra.ac.ir
021-85692051
0000-0003-3018-1191