اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سعید رضایی شریف آبادی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/rezaei/
srezaeialzahra.ac.ir
021-88041463-
0000-0003-3113-2973

h-index: 8  

سردبیر

دکتر حسین زارع

روانشناسی تربیتی (شناختی) استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

profzare.com/
h_zarepnu.ac.ir
0000-0003-2185-9327

h-index: 36  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr.Mohammad Reza Sarkar Arani

آموزش و توسعه انسانی استاد آموزش معلمان، گروه علوم تربیتی، دانشکده آموزش و پرورش و توسعه انسانی، دانشگاه ناگویا، ژاپن

www.educa.nagoya-u.ac.jp/en/faculty/arani/index.html
allameh2001yahoo.com
0000-0002-4988-1334

Dr. Saedah Binti Siraj

برنامه ریزی درسی استاد برنامه ریزی درسی، دانشکده آموزش ، دانشگاه مالایا ، مالزی

umexpert.um.edu.my/saedah
saedahum.edu.my
0000-0001-6134-0146

h-index: 36  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهناز اخوان تفتی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/makhavan
makhavanalzahra.ac.ir
0000-0003-3018-1191

h-index: 12  

دکتر سیمین حسینیان

مشاوره استاد گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/hoseinian/
hosseinianalzahra.ac.ir
02185692307
0000-0003-1852-3953

h-index: 21  

دکتر غلامرضا شمس مورکانی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه رهبری و توسعه آموزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387097
gh_shamssbu.ac.ir
0000-0003-4233-3850

h-index: 10  

دکتر علی ذکاوتی قراگوزلو

فلسفهٔ تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/1719/علی-ذکاوتی-قراگوزلو?slc_lang=fa&&cv=1719&mod=scv
zekavatichmail.ir
0000-0002-3919-9884

دکتر گلنار مهران

آموزش و پرورش تطبیقی استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/gmehran
gmehranalzahra.ac.ir
02185692051

h-index: 16  

دکتر طیبه ماهروزاده

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

mahrouzadehalzahra.ac.ir
0000-0002-7808-3681

دکتر پروین کدیور

روان شناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/130/%D9%BE%D9%80%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1
kadivarkhu.ac.ir
0000-0001-9629-1516

دکتر پروین صمدی

برنامه ریزی درسی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی اموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/samadi
psamadialzahra.ac.ir
0000-0002-5657-5810

h-index: 5  

دکتر یوسف ادیب

برنامه ریزی درسی استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?y.hesam
yousef_adibyahoo.com
0000-0002-3212-2542

h-index: 6  

دکتر محمدرضا آهنچیان

مدیریت آموزشی استاد گروه مدیریت اموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ahanchi8.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
ahanchi8um.ac.ir
0000-0002-8175-7376

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/~yaghoobi
yaghoobibasu.ac.ir
0000-0002-1949-6814

h-index: 9  

دکتر حسین زارع

روانشناسی تربیتی ( شناختی) استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

profzare.com/
h_zarepnu.ac.ir
0000-0003-2185-9327

h-index: 36  

دکتر عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

guilan.ac.ir/~khanzadehabbas
khanzadehabbasguilan.ac.ir
0000-0003-4305-6496

h-index: 10  

دکتر مسعود صفایی مقدم

فلسفه تعلیم و تربیت استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~safaei.m
safaei_mscu.ac.ir

h-index: 4  

دکتر سعید بهشتی

تعلیم و تربیت اسلامی استاد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/9693064/?lang=fa-ir
beheshtiatu.ac.ir
0000-0002-0606-4270

مدیر داخلی

دکتر پروین صمدی

برنامه ریزی درسی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی اموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/samadi
psamadialzahra.ac.ir
0000-0002-5657-5810

h-index: 5  

کارشناس نشریه

فاطمه وزیری

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

vaziri.journalsgmail.com
0000-0001-5902-4523

ویراستار ادبی

دکتر ناصر احمدزاده

ادبیات تهران، ایران

naser.ahmadzadegmail.com

ویراستار انگلیسی

شرکت کانون ویرایش ایرانیان

تهران، ایران

tavangardrcomma.com