راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش مقاله‌ها

محققان با رعایت سلامت و اصالت کامل نویسندگی در چهارچوب‌ های اخلاق حرفه ای زیر، مقالات علمی - پژوهشی خود را تدوین و ارائه ‌نمایند:

 1. عنوان مقاله جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی، پیشینه تحقیق و مطالعه باشد.
 2. محتوای مقاله کاملاً برگرفته از کلیه منابعی است که در قسمت منابع و ماخذ مقاله به آن اشاره شده است، می باشد؛ لذا مطالب منتخب را به گونه ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده اید، در بخش منابع و ماخذ وارد نمایید.
 3. فرآیند تحقیق مطالب کاملاً منطبق با رویه هایی است که در مقاله ذکر شده باشد.
 4. صحت داده های تخصصی بر پایه فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
 5. نتیجه گیری و منابع کاملاً مختص این مقاله است و بر مبنای اصول حاکم بر این فصل ‌نامه تهیه شده باشد.
 6. مشابه این مقاله قبلاً نباید در نشریه دیگری یا حتی به یک زبان خارجی چاپ شده باشد و به طور هم ‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد.
 7. نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی:همه نویسندگان ملزم هستند هنگام ارسال مقاله، فهرست منابع فارسی را هم به زبان فارسی و هم برگردان آن را به انگلیسی، همراه با منابع انگلیسی، به ترتیب الفبایی مقاله درج نمایند.
 • ·    موضوع نشریه: اندیشه های نوین تربیتی
 • مقاله‌ها تایپ شده و در حداکثر 16 صفحه و 5000 - 6000واژه باشد.
 • عنوان کوتاه و متناسب با محتوا
 • آوردن نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی‌نویسنده (نویسندگان) مرتبة علمی دانشگاهی آن‌ها، نشانی پستی محل کار، شمارة تماس، E-mail نویسنده (نویسندگان) و مشخص نمودن نویسنده مسئول مقاله الزامی‌است.
 • چکیدة فارسی وا نگلیسی منطبق با هم در 150 تا 200 واژه در یک پاراگراف بدون تیتر بندی و بولد نشده شامل هدف، روش پژوهش(طرح پژوهش، جامعه، نمونه و ابزار) یافته‌ها و نتیجه گیری نهایی/ پیشنهاد تهیه و تنظیم شود.
 • کلیدواژه ها حداکثر 5واژه  و مرتبط با موضوع مقاله باشد.
 • متن تایپ شدة کامل و نهایی مقاله و چکیده‌های آن، به صورت فایل با ساختار Word2010 از طریق سایت فصل‌نامه اندیشه های نوین تربیتیhttp: //journal.alzahra.ac.ir/ فرستاده شود.
 • مقدمه شامل بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش(با استناد به پژوهشگران بر اساس شیوۀ APA)، اهداف، پرسش‌ها یافرضیه (های)پژوهش.
 • روش شامل جامعة آماری، نمونه، روش نمونه گیری و روش اجرایی پژوهش (نوع طرح پژوهش، توضیحات جامعه آماری، تعداد نمونه و دلیل روش نمونه گیری و شرح کامل ابزار اندازه گیری"روایی و پایایی")
 • یافته‌ها شامل نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها (حداکثر 5 جدول) و نمودار‌ها با پیروی از راهنمای عمومی‌APA.
 • بحث و نتیجه‌گیری  تبیین یافته‌ها بر اساس مبانی نظری پژوهش و مقایسه با پژوهش های قبلی، جمع بندی از تفسیر یافته ها ،  انتقاد و بیان محدودیت‌ها و پیشنهاد‌ها.
 • نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی:همه نویسندگان ملزم هستند هنگام ارسال مقاله، فهرست منابع فارسی را هم به زبان فارسی و هم برگردان آن را به انگلیسی، همراه با منابع انگلیسی، به ترتیب الفبایی مقاله درج نمایند.
 • پانوشت‌ها شامل توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مؤلفانی که در متن نام آن‌ها به کار برده شده پایین هر صفحه با شماره‌های مجزا برای هر صفحه.
 • منابع خارجی که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است در فهرست منابع، بر اساس ضوابط نگارشی  APAارائه شوند:

الف- کتاب: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار، عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ و ناشر.

ب- مقاله: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره و دوره(سال) شمارةصفحه.

 

 • منابع فارسی به شرح زیر تنظیم شوند:

کتاب(تألیف)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ، ناشر.

کتاب(ترجمه)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشارمتن اصلی. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم (مترجمان) سال ترجمه، محل چاپ، ناشر.

مقاله-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره و دوره(سال) شمارةصفحه.

پایان‌نامه-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال. عنوان پایان‌نامه به صورت ایتالیک، نام دانشگاه.

پایگاه‌های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود.

 • مقاله‌های رسیده نباید پیش‌تر در مجله‌های داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد.
 • بر اساس آئین‌نامة مجله‌های علمی‌کشور، مقالات پژوهشی اولویت دارند و دیگر مقالات تألیفی (مانند مقالاتی که به تبیین مبانی عملی و نظری علوم تربیتی می‌پردازد) طبق ضوابط آئین‌نامة مذکور بررسی خواهد شد.
 • مسئولیت درستی علمی ‌مقاله و داده‌های آن به عهدة نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.

 

ملاحظات

 • هیئت تحریریة مجله در رد یا قبول مقالات دریافت شده آزاد است.
 • مجله در ویرایش، اصلاح و هماهنگ سازی اصطلاحات علمی‌مقاله، به گونه‌ای که مفاهیم آن تغییر نیابد آزاد است.
 • مقالات دریافت شده باز گردانده نخواهد شد.
 • ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریة مجله خواهد بود.