دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 53، پاییز 1398 
2. مطالعه تطبیقی نگرش دانش آموزان پایه دهم ایرانی و آلمانی به درس ریاضی

صفحه 0-0

10.22051/jontoe.2019.27245.2749

حبیبه عقیقی بخشایش؛ احمد شاهورانی سمنانی؛ محمود مهرمحمدی؛ مجید علی عسگری؛ علی حسینی خواه


7. طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی در دوره متوسطه دوم

صفحه 0-0

10.22051/jontoe.2019.24864.2557

فرانک قنبری پور طالمی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ علیرضا عصاره