دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 52، تابستان 1398، صفحه 0-0 
8. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی بر سبک های حل مساله و تفکر ارجاعی دانش آموزان دختر

صفحه 203-216

10.22051/jontoe.2019.12602.1541

کامران پورمحمد قوچانی؛ عزت اله قدم پور؛ مهدی یوسف وند؛ پیمان پادروند؛ آرمان آج


10. رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری سازی آموزش عالی

صفحه 243-272

10.22051/jontoe.2019.22138.2346

عباس جدی کار؛ مریم تقوایی یزدی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی