دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 51، بهار 1398، صفحه 0-0 
4. کاوشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی ؛ ارائه الگوی مفهومی

صفحه 91-110

10.22051/jontoe.2019.24935.2560

عباس عباس پور؛ عباس بازرگان؛ حمید رحیمیان؛ صمد برزویان؛ زینت زارع


5. طراحی الگوی تربیت مدیران مدارس

صفحه 111-134

10.22051/jontoe.2019.21190.2273

عباس طرهانی؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین‌آبادی؛ حسین عباسیان


7. واکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلم

صفحه 161-186

10.22051/jontoe.2019.20185.2202

عرفانه قاسم پور؛ مرضیه دهقانی؛ محمود تلخابی؛ کمال درانی؛ کیوان صالحی