دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 9-167