دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1392 (35) 
4. تأثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی

صفحه 76-93

10.22051/jontoe.2013.349

فرحناز کیان ارثی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ سیده معصومه سیدی اندی