دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 48، تابستان 1397، صفحه 1-205 
2. سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 41-76

10.22051/jontoe.2018.20054.2191

سید مهدی کیایی جمالی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ نعمت الله موسی پور؛ اباصلت خراسانی