دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 46، اسفند 1396، صفحه 0-0 
ارزیابی جامع مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر یزد با مدل SWOT

صفحه 189-223

10.22051/jontoe.2018.15723.1838

احمد زندوانیان؛ سید کاظم علوی لنگرودی؛ مهدیه السادات میررحیمی بیداخویدی