دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 45، پاییز 1396، صفحه 0-0 
6. بررسی مقدماتی خصوصیات روانسنجی مقیاس چند بعدی رفتار بی توجهی: فرم کودکان

صفحه 145-162

10.22051/jontoe.2017.7822.1102

علی رضایی شریف؛ ملیحه فتحی جناقرد؛ فاطمه رضایی شریف؛ سید جواد سیفی