دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 43، 1396، صفحه 0-0 
1. بررسی رابطه منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی دانشجویان

صفحه 7-28

10.22051/jontoe.2017.1274.

مه سیما پورشهریاری؛ حمیده فهیمی هنزایی؛ ابوالفضل آزادنیا؛ مهناز غیاثی