دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1387 (13) 
2. بررسی عوامل مؤثر در شادابی مدارس

صفحه 31-44

10.22051/jontoe.2008.237

ابراهیم جعفری؛ علی سیادت؛ نرگس بهادران