دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1389 (23) 
5. بررسی رابطهء بین سازمان‌های بیمار(نوروتیک) با سبک رهبری و جوّسازمانی

صفحه 95-114

10.22051/jontoe.2010.213

شیرین شکروی؛ سیمین حسینیان؛ حسین سماواتیان؛ محمدرضا صمصام شریعت


7. ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث

صفحه 137-183

10.22051/jontoe.2010.215

فریدون یزدانی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع