دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1389 (22) 
3. تبیین متغیرهای ادراکی تفکر انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی

صفحه 75-90

10.22051/jontoe.2010.204

پیمان یارمحمدزاده؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ راضیه آقابابایی؛ محبوبه جمشیدی کوهساری