دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-220