دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1395 
3. بررسی نقش تکلیف شب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

صفحه 63-94

10.22051/jontoe.2016.2391

افسانه نراقی زاده؛ پروین صمدی؛ سیده زهرا رضوی موسوی