دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1388 (18) 
7. بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش علوم در ایران و چند کشور جهان

صفحه 145-193

10.22051/jontoe.2009.180

رضا جعفری هرندی؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار