مطالعه تطبیقی مدل مدارس کسب وکاردر کشورهای منتخب ,وارائه پیشنهادهایی برای پیش دبستانی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر کل

2 دانشیاررشته مدیریت آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، نویسنده مسئول.

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی مدل‌های مدارس کسب‌وکار درکشورهای منتخب به منظور ارائه پیشنهاد برای نظام پیش‌دبستانی ایران دربخش کیفی انجام شد.این پژوهش در دو بخش انجام شد. بخش اول شامل: استخراج مؤلفه‏های تأثیرگذار در مراکز پیش دبستانی مدارس کسب‌وکار درکشورهای منتخب و شناسایی نقاط افتراق و تشابه آن‏ها بود، که از روش تطبیقی با تأکید بر روش چهار مرحله‌ای بردی استفاده‌شد. جامعه آماری شامل همه‌ کشورهایی بوده است که به موجب نتایج مطالعه رتبه‌بندی مدارس کسب‌وکار توسط انجمن بین‌المللی فایننشال درسال 2017-2018رتبه بندی شده بودند. مدارس کسب‌وکار درکشورهای فرانسه، آمریکا، انگلستان، اسپانیا، چین، ایتالیا، سنگاپور، سوییس، هندوستان، هلند و استرالیا و به ‌صورت هدفمند و مبتنی بر دو عامل مهم یکی به دلیل جایگاه مطلوب در تراز رتبه بندی و داشتن مدل و برنامه در زمینه‏ آموزش پیش‌دبستانی و سوابق علمی و مطالعاتی در این موضوع به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مؤلفه‌ها بر اساس مطالعه اسناد، مقالات و ارتباط با هیأت‌مدیره مدارس کسب‌وکار کشورهای منتخب مورد شناسایی و تطبیق قرار گرفت. تعداد مؤلفه‏های شناسایی شده در کشورهای منتخب شامل: افزایش دانش و اطلاعات کودکان، رشد و پرورش مهارت‌های زندگی و اجتماعی کودکان، ایجاد نگرش اشتغال‌زایی در کودک، برنامه‌ریزی آموزشی و فرهنگی، فضاسازی فرهنگی و هنری ، شیوه تدریس، مرکز شبیه‌سازی شده، آموزش و تربیت نیروی انسانی، ارزیابی عملکرد، برنامه استراتژیک، مشارکت اولیا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Concept and Dimensions of Business School Models in Selected Countries and a Proposal for Preschool in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Eftekhari 1
  • Mohammadali Nadi 2
  • Fariba Karimi 3
1 Management
2 Professor of Educational Management Psychology and Educational Sciences Department, Isfahan Islamic Azad University, Khorasgan, Isfahan.
3 Islamic Azad University of Isfahan Khorasgan
چکیده [English]

The present study was conducted as a comparative study of business school models in selected countries in order to provide a proposal for the Iranian preschool system in terms of quality. This study was conducted in two parts. The first part consisted of: extracting the effective components in the preschool centers of business schools in selected countries and identifying their differences and similarities, which used the comparative method with emphasis on the four-step method. The statistical population included all countries that were ranked according to the results of the Business Schools Ranking Study by the International Financial Association in 2017-2018. Business schools based on two important factors, one because of the favorable position in the ranking and having a model and program In the field of preschool education and scientific and study records in this field were selected as a statistical sample. The components were identified and adapted based on the study of documents, articles and communication with the board of business schools of the selected countries. The number of components identified in selected countries include: increasing children's knowledge and information, developing children's life and social skills, creating a job-creating attitude in children, educational and cultural planning, cultural and artistic atmosphere, teaching methods, similar center Manpower training and education, performance appraisal, strategic plan, parental involvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • . Business School Models
  • . Preschool Education