نقش سواد اطلاعاتی در یادگیری مادام العمر معلمان مدارس هوشمند منطقه پنج شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی نقش سواد اطلاعاتی در یادگیری مادام العمر معلمان بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان مدارس هوشمند منطقه پنج شهر تهران به تعداد 635 معلم که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 240 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش کمی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 24 گویه ای سواد اطلاعاتی بر مبنای مدل چانگ (2012) و پرسشنامه محقق ساخته 21 گویه ای یادگیری مادام العمر بر مبنای مدل گای و همکارانش (2014) استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده و نتایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابزاربود. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های توصیفی( شاخص های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی( آزمون های تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره خطی) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج بیانگر آنند که: وضعیت سواد اطلاعاتی و یادگیری مادام العمر در معلمان نامطلوب بود. همچنین سواد اطلاعاتی رابطه مثبت و معنادار با یادگیری مادام العمر و ابعاد آن در معلمان در سطح آلفای 05/0 دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of information literacy in teachers' lifelong learning Smart schools in the fifth district of Tehran

نویسندگان [English]

  • mohammadreza ardalan 1
  • jamal abdolmaleki 2
  • mohsen ahmadi 2
  • Nasrin heidari Sureshjani 2
  • Morteza Amani 3
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Ph.D. student of Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature & Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Ph.D. student of educational management, Department of Educational Sciences, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of information literacy in teachers' lifelong learning. The study population of all teachers of smart schools in the fifth district of Tehran was 635 teachers, from which a sample of 240 people was selected by simple random sampling method. The research method was quantitative and correlational. For data collection, a 24-item researcher-made information literacy questionnaire based on Chang model (2012) and a 21-item researcher-made lifelong learning questionnaire based on Guay et al. (2014) model were used. To determine the reliability and validity of the instrument, Cronbach's alpha techniques and confirmatory factor analysis were used and the results indicated the optimal reliability and validity of the instrument. Descriptive (central and dispersion indices) and inferential techniques (one-sample t-test, Pearson correlation coefficient and linear multivariate regression) were used to analyze the data using SPSS software. The results indicate that: the situation of information literacy and lifelong learning in teachers was unfavorable. Also, information literacy has a positive and significant relationship with lifelong learning and its dimensions in teachers at the alpha level of 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • lifelong learning
  • Teachers
  • Smart schools
ابراهیمی پور، مریم؛ سبحانی نژاد، مهدی و شایسته، اقدس.(1393). اهمیت توسعه توانایی سواد اطلاعاتی با تاکید بر ملاحظات اجرای فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور. فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی، 3(1):14-1.
اصغرنیا، فاطمه.(1388). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اطلاع رسانی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
بختیار زاده، اصغر.(1382). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه الزهرا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.
پورنقی، رویا و اباذری، زهرا.(1387). بررسی تطبیقی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، تهران و شهید بهشتی. فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 11(1):62-55.
داور پناه، محمدرضا و سیامک، مرضیه.(1388). ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 12(1):134-119.
رحیمی، حمید؛ یزدخواستی، علی و فیضی، زهرا.(1393). وضعیت سواد اطلاعاتی دبیران دبیرستانهای عادی و هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشان. فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی،3(1):102-91.
رحمانی تبار، زهرا.(1396). ارتباط سواد اطلاعاتی و خلاقیت و نوآوری در معلمان مدارس هوشمند منطقه 5 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد  مدیریت آموزشی دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه  آزاد اسلامی  واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری.
رضوان، آذین؛ کوکبی، مرتضی و بیگدلی، زاهد.(1388). بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف احتمالی آنها در این زمینه. فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 15(3):37-9.
زاهد بابلان، عادل و رجبی، سوران.(1390). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش،5(4):317-309.
زاهدی نوقابی، مهدی.(1392). دانش آموز در قرن 21: یادگیری مادام العمر و نقش سواد اطلاعاتی. فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر. 2(1):165-138.
ساجدی، محمد و اسفندیاری مقدم، علی رضا.(1391). نیمرخ سواد اطلاعاتی دانشجویان دکتری و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم. مجله نظام ها و خدمات اطلاعاتی، 2(1):104-93.
شیبانی، بهناز؛ جمالی مهموئی، حمیدرضا و اصنافی، امیر رضا.(1390). رابطه محیط اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز، نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 13(4):48-27.
صالحی، محمد و حاجی زاده، محمد.(1389). بررسی سواد همومی کامپیوتری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی،1(1):57-39.
طبیب نیا، ویدا.(1384). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات.
علی نژاد، مهرانگیز؛ سرمدی، محمدرضا؛ زندی، بهمن وشبیری، سید محمد.(1390). سطح سواد اطلاعاتی و نقش آن در فرآیند آموزش یادگیری الکترونیکی دانشجویان. فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 17(2):371-337.
کیخا، بتول.(1389). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل، مجله دانشگاه علوم پزشکی زابل، 3(2):33-23.
محمدی مهر، مژگان؛ ملکی، حسن؛ خوشدل، علیرضا و عباس پور، عباس.(1390). تبیین نقش اعضای هیأت علمی در برنامه آموزش طب نظامی با رویکرد یادگیری مادام العمر: یک مطالعه کیفی . مجله علمی پژوهشی د انشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، 9(4):263-256.
محمدی مهر، مژگان؛ ملکی، حسن؛ عباس پور، عباس و خوشدل، علیرضا.(1390). جستاری بر شایستگی های مورد نیاز یادگیری مادام العمر در دانشجویان پزشکی عمومی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11(4):975-961.
میری، الهام و چشمه سهرابی، مظفر.(1390). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک در محیط دیجیتال. فصلنامه دانش شناسی، 4(1):77-65.
Ali Nejad, M., Sarmadi, M., Zandi, B., & Sahbiri, S. (2011). The level of information literacy and its role in the process of teaching students e-learning. Journal of Information Research and Public Libraries, 17 (2), 337-371. (Text in Persian).
Allen, I. E., & Seaman, J. (2011). Going the distance: Online education in the United States, 2011. Sloan Consortium. PO Box 1238, Newburyport, MA 01950.
Alobiedat, A. (2011). The effectiveness of the school performance, by using the total quality standards within the education district of Al-Petra province, from the perspective of the public schools’ principals and teachers. International Education Studies, 4(2), 31-40.
Asgharnia, F. (2009). Evaluation of information literacy status of graduate students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabatabaei University. Master Thesis in Information Science, Allameh Tabatabai University, Faculty of Psychology and Educational Sciences. (Text in Persian).
Bakhtiarzadeh, A. (2011). Evaluation of information literacy of final year undergraduate students of Al-Zahra University. Master Thesis, Iran University of Medical Sciences, Tehran. (Text in Persian).
Botha, R. J., &Makoelle, T. M. (2012).Exploring practices determining schooleffectiveness: A case study in selected South African secondary schools. International Journal of Education Sciences, 4(2), 79-90.
Brooks, J. S., &Normore, A. H. (2010). Educational leadership and globalization: literacy for a glocal perspective. Educational Policy, 24(1), 52-82.
Bruce, Christine. "Information literacy as a catalyst for educational change: A background paper." In International Information Literacy Conferences and Meetings, pp. 1-17. NCLIS. Gov, 2003.
Cannon, T. H. (2007). Closing the digital divide: An assessment of urban graduate teacher education students' knowledge of information literacy and their readiness to integrate information literacy into their teaching. Dissertation for Doctor of Education, University of San Francisco, San Francisco.
Chang, I-Hua. (2012). The Effect of Principals' Technological Leadership on Teachers' Technological Literacy and Teaching Effectiveness in Taiwanese Elementary Schools. Educational Technology & Society, 15(2), 328-340.
ChanLin, L. (2013). Reading strategy and the need of e-book features. Electronic Library, 31(3), 329-344.
Choi, Y. K., & Jeff W. T. (2012). Self-construal's role in mobile TV acceptance: Extension of TAM across cultures, Journal of Business Research, 65, 1525–1533.
Coles, L.; Williams, D. (2007). Evidence-based practice in teaching: An information perspective. Journal of Documentation, 17 (1), 812-835.
Davar Panah, M.R., & Siamak, M. (2009). Development and validation of a basic and real information literacy assessment questionnaire for undergraduate students. Journal of Library and Information Science, 12 (1), 119-134. (Text in Persian).
Ebrahimipour, M., Sobhaninejad, M., & Shayesteh, A. (2014). The importance of developing the ability of information literacy by emphasizing the considerations of implementing information and communication technology in the educational system of the country. Quarterly Journal of Information Systems and Services, 3 (1), 1-14(Text in Persian).
Eisenberg, M. B. (2007). Information literacy: Essential skills for the information age. DESIDOC journal of library & information technology28(2), 39-52.
Feast, vick (2003). Integration of information literacy skills in to business courses. Reference services review. 31(1), 87-95.
Floyd, D. M., Colvin, G., & Bodur, Y. (2008). A faculty–librarian collaboration for developing information literacy skills among preservice teachers. Teaching and Teacher Education24(2), 368-376.
Grizzle, A &Calvo, M. C. T. (2013). Media and information literacy policy and strategy guidelines. Paris, France: UNESCO.
Guay, F., Morin, A. J., Litalien, D., Valois, P., & Vallerand, R. J. (2014). Application of exploratory structural equation modeling to evaluate the academic motivation scale. The Journal of Experimental Education83(1), 51-82.
Julien, H.; Barker, S. (2009). How high-school students find and evaluate scientific information: A basis for information literacy skills development. Library &Information Science Research, 31(1), 12–17.
Kikha, B. (2010). Evaluation of information literacy status of faculty members of Zabol University of Medical Sciences. Journal of Zabol University of Medical Sciences, 3 (2), 23-33(Text in Persian).
Koppa, B., Matteuccib, M.C., &Tomasettob, C. (2012). E-tutorial support for collaborative online learning: An explorative study on experienced and inexperienced e-tutors.Computers& Education, 58(1), 12–20.
Kurtuluş, A., & Ersoy, M. (2011). Prospective secondary mathematics teachers’ opinions about electronic geometry textbook: e-geo and its usage. Procedia-Social and Behavioral Sciences15, 33-36.
Li, L.Y., Chen, G.D., &Yang, S.J., (2013). Construction of cognitive maps to improve e-book reading and navigation. Computers & Education, 60(1), 32-39.
Lloyd, A. (2010). Information Literacy Landscapes: Information Literacy in Education, Workplace and Everyday Contexts. Oxford, UK: Chandos Pub.
Maughan, P. D. (2001). Assessing information literacy among undergraduates: A discussion of the literature and the University of California-Berkeley assessment experience. College & Research Libraries62(1), 71-85.
McAdo, M. L. (2008). A Case study of Faculty Perceptions of Information Literacyb and its integration into the Curriculum. A Dissertation Doctor of Education, Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvania.
Miri, E., & Cheshmeh Sohrabi, M. (2011). Evaluation of information literacy of final year undergraduate students of Iran University of Science and Technology, Arak Branch in a digital environment. Journal of Science, 4 (1), 65-77. (Text in Persian).
Mirtu, E. (2003). A National Plan for Improving Staff Development. Retrieved from http://www.nsdc.org/library/nsdc.plan.html
Mohammadi Mehr, M., Maliki, H., Abbaspour, A., & Khoshdel, A. (2011). A study on the competencies required for lifelong learning in general medicine students. Iranian Journal of Medical Education, 11 (4), 961-975. (Text in Persian).
Mohammadi Mehr, M., Maliki, H., Khoshdel, A., & Abbaspour, A. (2011). Explaining the role of faculty members in the military medicine education program with a lifelong learning approach: A qualitative study. Scientific Research Journal of the Army University of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran, 9 (4), 256-263. (Text in Persian).
MOR, P. (2000). Learning to gather: Staff development for information literacy education in and research. Wagga. New South Wales: Charles strut.
Murphya, L. M., Shelleyb, M. A., Whitec, C. J., &Baumannd, U. (2011). Tutor and student perceptions of what makes an effective distance language teacher. Distance EducationAquatic, 32(3), 397–419.
Owusu, A., Edvard, K. (2004). Information Literacy and higher education: Placing the academic Library in the center of a comprehensive solution. Journal of Academic Librarianship, 30(1), 3-16.
Patterson, A., (2009), A needs analaysis for information literacy provision for research: A case study in University College Dublin, [on-line] Available: Journal of information literacy, 3 (1), 5-18.
Pérez, J., & Murray, M. C. (2010).Generativity: The new frontier for information and communication technology literacy. Digital Commons@ Kennesaw State University.
Pournaghi, R., & Abazari, Z. (2008). A comparative study of information literacy of librarians of libraries of Iran University of Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tarbiat Modares, Tehran and Shahid Beheshti. Health Information Management Quarterly, 11 (1), 55-62. (Text in Persian).
Powell, Caroll A, Case–smith, Jane (2003). Information literacy skills of occupational therapy graduates: A survey of learning outcomes. Journal of medical library association, 4(91), 468- 477.
Rahimi, H., Yazdkhasti, A., & Faizi, Z. (2014). Information literacy status of teachers of normal and intelligent high schools in the second secondary school of Kashan. Quarterly Journal of Information Systems and Services, 3 (1), 91-102. (Text in Persian).
Rahmani Tabar, Z. (2017). The Relationship between Information Literacy and Creativity and Innovation in Smart School Teachers in District 5 of Tehran. Master Thesis in Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Rey. (Text in Persian).
Ramakrishna, Egowda K.C., Walmike, R.H., (2004). Assessment of information on literacy and computer literacy among postgraduate students: A case study of Kavempa university library, SRELS, Journal of information management, 4(41), 367- 382.
Rezwan, A., Kokabi, M., & Bigdeli, Z. (2009). Investigating the information literacy of librarians of public libraries in Khuzestan province in order to identify their possible strengths and weaknesses in this field. Journal of Information Research and Public Libraries, 15 (3), 9-37. (Text in Persian).
Sajedi, M., & Esfandiari Moghadam, A. (2012). Profile of information literacy of doctoral students and faculty members of Qom University and Research Institute. Journal of Information Systems and Services, 2 (1), 93-104. (Text in Persian).
Salehi, M., & Hajizadeh, M. (2010). Evaluation of homogeneous computer literacy of the staff of Islamic Azad University of Mazandaran province. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1 (1), 39-57. (Text in Persian).
Salim, S. F. M. Y. S., Mahmood, M. F., & Ahmad, A. B. (2018). The importance of information literacy to support lifelong learning in convergence era. Development, 7(3), 353-362.
Seamans, N. H. (2012). Information literacy reality check. Transforming information literacy programs: Intersecting frontiers of self, library culture, and campus community, 221-247.
Sheibani, B., Jamali Mahmouei, H., & Asnafi, A. (2011). The Relationship between Information Environment and Information Literacy: A Case Study of Graduate Students of Tabriz University. Journal of University Library and Information Research, 13 (4), 27-48. (Text in Persian).
Singh A .B (2005). A Report on faculty perception of students’ information literacy competencies in journalism and mass communication programs. College and Research Libraries, 66 (4), 294 -310.
Skaalvik, E. M., &Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and Teacher Education, 26(4), 1059–1069.
Solmaz, D. Y. (2017). Relationship between Lifelong Learning Levels and Information Literacy Skills in Teacher Candidates. Universal journal of educational research, 5(6), 939-946.
Stern, Caroline Marie (2002). Assessing entry–level digital information literacy of incoming freshmen, Retrieved from. http://www.lib.umi.com. E Journals/fulcit/766245151.
Tabibnya, V. (2005). Evaluation of information literacy of graduate students of Allameh Tabatabai Faculty of Economics. Master Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch. (Text in Persian).
Thirion, P. (2009). Information literacy in students entering higher education in the French speaking community of Belgium: Lessons learned from an evaluation. IFLA Journal, 35(2), 152-170.
Tuamsuk, K. (2013). Information literacy instruction in Thai higher education. Procedia-social and behavioral Sciences73, 145-150.
Webber, Sheila and Bill Johnston (2003), Information Literacy: Definitions and Models. http://dis.Shef.ac.uk//literacy. Htm (4 May 2003).http://www.librayinstruction.com.
Weidert, J. M., Wendorf, A. R., Gurung, R. R., &Filz, T. (2012). A Survey of Graduate and Undergraduate Teaching Assistants. College Teaching, 60(3), 95-103.
West, S. G., Taylor, A. B., & Wu, W. (2012). Model fit and model selection in structural equation modeling. In R. H. Hoyle (Ed.).Handbook of structural equation modeling (pp. 209-231). New York, NY: Guilford Press.
Zahed Babalan, A., & Rajabi, S. (2011). Assessing the information literacy status of students. Journal of Educational Technology, 5 (4), 309-317. (Text in Persian).
Zahedi Noghabi, M. (2013). 21st Century Student: Lifelong Learning and the Role of Information Literacy. Mehr Book Analytical Quarterly, 2 (1), 138-165. (Text in Persian).