اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی در دانش-آموزان با اختلال یادگیری خاص انجام شد. روش این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال یادگیری خاص مراجعه‌کننده به مرکز اختلالات یادگیری نشاط شهر ماکو از دی‌ماه تا اسفند سال 1397 به تعداد 180 نفر بود. از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند با استفاده از مقیاس ارزیابی ناتوانی یادگیری و مصاحبه بالینی و تشخیصی انتخاب و به‌تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو، سالانوا و شافلی (2007) بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در برنامه SPSS نسخه 26 انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مداخله شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی منجر به تفاوت معنی‌دار بین گروه‌ها در فرسودگی تحصیلی به میزان 62 درصد و در ابعاد خستگی به میزان 20 درصد، بدبینی 33 درصد، و ناکارآمدی 39 درصد شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان مطرح نمود مداخله شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی تاثیر معنی-داری بر کاهش فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness-based cognitive therapy on Reducing Academic Burnout in Students with Specific learning disorder

نویسندگان [English]

  • bagher sardari 1
  • Saba talebi 2
1 Department of educational science, khoy Branch, Islamic Azad University, khoy, Iran
2 MA in islamic educational psychology, khoy branch, islamic azad university, khoy, iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of Mindfulness-based cognitive therapy on reducing academic burnout in students with special learning disorder. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design and control group. The research population included 180 female students with special learning disorder who referred to the Neshat Learning Disorders Center in Mako from January to March 2016. A sample of 30 students was selected by purposive sampling method using the Learning Disability Assessment Scale and clinical and diagnostic interviews and were randomly assigned into experimental and control groups. Data collection tools was Bresó, Salanova, and Schaufeli (2007) Academic Burnout Questionnaire. Data analysis was performed using Analysis of Covariance in SPSS version 26. Findings showed that mindfulness-based cognitive intervention led to a significant difference between groups in 62% of academic
burnout, 20% in terms of fatigue, 33% of pessimism, and 39% of inefficiency. According to the obtained results, it can be suggested that mindfulness-based cognitive therapy has a significant effect on reducing academic burnout in students with special learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-based cognitive therapy
  • Academic Burnout
  • Specific Learning disorder