پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس سبک های هویت و خودپنداره در پسران دانش آموز دوره دوم متوسطه شهرستان رباط کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

چکیده
فرسودگی تحصیلی ازجمله چالش های مهم نظام آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی فرسودگی تحصیلی براساس سبک های هویت و خودپنداره در پسران دانش آموز انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل پسران دانش آموز دوره دوم متوسطه بود که درسال تحصیلی 96-1395در دبیرستان های دولتی شهرستان رباط کریم تحصیل می کردند. از میان جامعه پژوهش 240 نفر به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند . ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران(1997) ، سبک های هویت برزونسکی(1989) و خودپنداره راجرز(1961) بود. یافته های حاصل از همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی چند متغیری نشان داد خودپنداره ) 01/0>p (7/7 درصد و سبک های هویت 6/15 درصد(و این دو متغیردر مجموع 3/23 درصد) از فرسودگی تحصیلی را پیش بینی می کنند. سبک اطلاعاتی به صورت منفی) 01/0>p ( و سبک سردرگم / اجتنابی به صورت مثبت و معنادار) 01/0>p ( فرسودگی تحصیلی راپیش بینی می کند و بین سبک هنجاری و فرسودگی تحصیلی رابطه معنادار مشاهده نشد. براساس یافته های پژوهش ، می توان گفت تلاش برای مقابله با عوامل موثر در فرسودگی تحصیلی و آگاهی از سبک هویت و خودپنداره و رابطه آن ها با فرسودگی تحصیلی امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

prediction of academic burnout based on identity styles and self-concept among boys of second grade secondary school student in Robat Karim city

نویسندگان [English]

  • َAsghr khodadadian Someeh 1
  • Simindokht Rezakhani 2
1 Master of Counseling, Counseling Department, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Abstract
Academic burnout is one of the major challenges of educational system.The purpose of this study was to predict academic burnout of male students based on identity styles and self-concept. The research was correlational. The statistical population consisted of second grade high school boy students who studied in public high schools of Robat Karim in school year of 2017-18. A total of 240 individuals were randomly selected by multi-stage random sampling.The research instruments consisted of
Bersu ,Salanova&Schaufeli academic burnout (1997), Berzonsky identity styles (1989) and Rogers self-concept (1961) .The findings of correlation and multivariate hierarchical regression analysis showed that self-concept 7.7% (p <0.01) and identity styles 15.6% and the two variables together predicted 23.3 % of burnout. The information style negatively(p <0.01) and confused / avoidance style positively (p <0.01) predicted academic burnout. And no significant relationship was shown between normative style and academic burnout.According above findings, challenges to deal with factors that affect academic burnout and knowledge about identity and self- concept and their relationship to academic burnout is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Burnout
  • Identity Styles
  • Self concept