واکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان و گروه ذهن، مغز و تربیت پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران.

3 استاد گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی. دانشگاه تهران. ایران.

4 گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی، عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی نظریه شناخت موقعیتی و امکان کاربرد آن در تربیت معلم می‌پردازد. براساس دیدگاه‌های جدید در حوزه علوم شناختی، شناخت و مولفه‌های مرتبط با آن محدود به ذهن و پردازش‌های ذهنی نیست. از منظر این نظریه، دانش ماهیتی توزیع شده و بدنمند دارد که به صورت فعالانه توسط مشارکت در بستر‌های موقعیتی متفاوت، فعالیت‌های واقعی و زیستن در فرهنگ ویژه آن موقعیت حاصل می‌شود. براساس چشم انداز نظریه شناخت موقعیتی، با استفاده از روش پژوهش هنجاری اصول‌های تربیتی مبنی بر یادگیری در زمینه، جوامع عمل، یادگیری به عنوان مشارکت فعال، دانش در کنش، میانجیگری مصنوعات،ابزارها و مصنوعات به عنوان سرمایه‌های فرهنگی، قوانین، هنجارها و باورها، تاریخ، سطوح مقیاس، تعامل گرایی، هویت و ساختار خود تبیین شده است و پژوهش حاضر کاربرد هر یک از این اصول را در تربیت معلم تبیین نموده است. در پایان به دو راهبرد کلیدی به کارگیری کارآموزشی شناختی و تشکیل جوامع عمل را پیشنهاد می‌کند که به باور نگارندگان آغازی در جهت به کارگیری نظریه شناخت موقعیتی در نظام‌های آموزش حرفه‌ای در ایران و در این پژوهش تربیت معلم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing situated cognition theory and its relation to teacher education

نویسندگان [English]

  • Erfane Ghasempour Khoshroodi 1
  • Marzieh Dehghani 1
  • mahmood talkhabi 2
  • Kamal Dorani 3
  • Keyvan Salehi 4
1 university of Tehran
2 PhD, Assistant Professor with Department of Education, Farhangian University and ICSS, Tehran, Iran
3 PhD, Professor with Department of Practices and Training Programs, University of Tehran, Iran,
4 Assistant Professor, Department of Curriculum Development & Instruction Methods, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
چکیده [English]

This paper investigates the theory of situated cognition and its possible application in the teacher education. Based on new perspectives in the field of cognitive science, cognition and its related components are not limited to the mind and mental processes. From the perspective of this theory, knowledge is distributed and embodiment that is actively produced by participating in the different situations, the authentic activities and living in its special culture. The current paper based on the perspective of situated cognition theory (SCT) and using the method of normative inquiry explains the educational principles of SCT include learning in context, community of practice, learning as active participation, knowledge in action, mediation of artifacts, tools and artifacts as cultural repositories, rules, norms and beliefs, history, levels of scale, Interactionism, and identity and constructions of the self. Then, the application of each of these principles in teacher education was explained. Finally, the paper proposes two key strategies which are implementing cognitive apprenticeship and formatting the community of practice to apply the SCT in the educational systems in Iran, and in current paper; teacher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive science
  • situated cognition
  • teacher education
  • cognition
  • learning