اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی بر سبک های حل مساله و تفکر ارجاعی دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شاندیز

2 عضو هیات علمی دانشگاه لرستان دانشیا روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان

3 دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان خرم آباد ایران

4 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

چکیده

چکیده
هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی بر تغییر سطح سبک‌های حل مساله و تفکر ارجاعی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر خرم‌آباد بود. این پژوهش به صـورت شـبه‌تجربـی بـود کـه در آن از طـرح پـیش‌آزمـون - پـس‌آزمـون بـا گـروه کنتـرل اسـتفاده شـد. نمونـه پـژوهش 40 آزمـودنی بـود کـه از میـان دانـش‌آمـوزان دختـر دبیرسـتانی شـهر خرم‌آباد انتخـاب و بـه صـورت تصـادفی در گـروه‌هـای آزمـایش و گواه گمارده شـدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 2 ساعته تحت آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی قرار گرفتند. در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع مداخله‌ای دریافت نکرد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه تفکر ارجاعی و سبک‌های حل مساله در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنی‌داری بین دو گروه نشان داد. یافته‌ها نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی در تغییر سطح تفکر ارجاعی و سبک‌های حل مساله دانش‌آموزان، اثربخش بوده است. بنابراین می‌توان گفت، چنانچه معلمان به آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی آگاهی وتسلط پیدا کنند، می‌توانند به کاهش تفکر ارجاعی و افزایش استفاده از سبک‌های حل مساله دانش‌آموزان کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive – metacognitive strategies training the difference of Problem solving styles and referential thinking in high school female students

نویسندگان [English]

  • Kamran Pourmahammadghoochani 1
  • Ezatollah ghadampour 2
  • Mahdi Yousefvand 3
  • Peyman Padervand 4
  • Arman Aj 5
1 Master of Psychology, Shandiz Institute of Higher Education
2 Corresponding Author: Associate Professor of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Ph.D. in Educational Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran
4 MSc in Educational Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran
5 Master's degree in family counseling, Islamic Azad University, Azadshahr Branch
چکیده [English]

Abstract:
The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive – metacognitive strategies education the difference of Problem solving styles and referential thinking in high school female students in the second Khorramabad. this quasi-experimental study in which the pretest - posttest control group was used. The sample consisted of 40 subjects among female high school students Khorramabad were selected and randomly assigned to experimental groups (cognitive – metacognitive strategies education) and control group were assigned. Intervention in the experimental group for 8 sessions of 2 hours Intervention cognitive strategies - were metacognitive. During this period, the control group received no intervention. To collect the data from the questionnaire referred thinking and Problem solving styles in the pretest and posttest for both test and control groups were used. Data were analyzed using of covariance. analysis showed significant differences between the two groups. Results showed that cognitive – metacognitive strategies education in increasing the level referential thinking and Problem solving styles is effective. Therefore, it can be said that as teachers learn and master the cognitive-meta-cognitive strategies of teaching, they can help reduce referral thinking and increase the use of student problem solving style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem solving styles
  • Cognitive – metacognitive strategies training
  • referential thinking