بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 اداره آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران اجرا شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری همه معلمان و دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 100 معلم و 400 دانش‌آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه استاندارد شده روحیه کارآفرینی دانش‌آموز و پرسشنامه محقق ساخته آموزش کارآفرینی معلم استفاده شد. از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل و تک متغیره و تحلیل واریانس یک طرفه به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که بین آموزش کارآفرینانه، ضرورت آموزش کارآفرینانه، محتوای آموزش کارآفرینانه، محیط آموزش کارآفرینانه، شیوه‌های آموزش کارآفرینانه با روحیه کارآفرینی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و تنها مؤلّفه اهداف آموزش کارآفرینانه با روحیه کارآفرینی دانش‌آموزان رابطه معناداری پیدا نکرد؛ وضعیت آموزش کارآفرینی معلمان و روحیه کارآفرینی دانش‌آموزان و ابعاد آن‌ها در سطح نسبتاً مطلوبی قرار داشتند؛ جنسیّت بر میزان روحیه کارآفرینی‌دانش‌آموزان تأثیر دارد و میانگین نمره دانش‌آموزان پسر بیش‌تر از دانش‌آموزان دختر است؛ در روحیه کارآفرینی دانش‌آموزان رشته‌های مختلف (ریاضی، انسانی، تجربی) تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Teachers’ Entrepreneurial Training (objectives, content, necessity, method and context of training) and the High school Students' Entrepreneurship Spirit

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Roshan 1
  • Elham Seifi 2
  • Bijan Abdollahi 1
  • Jila Nokani 2
  • Zahra Banijamali 3
چکیده [English]

The current study aimed at investigating the relationship between the teachers’ entrepreneurial training and high school students' entrepreneurship spirit. The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all the teachers and high school students in Tehran. Using multi-stage stratified sampling, 100 teachers and 400 students were selected as the sample of the study. To collect the data, the standard entrepreneurship spirit questionnaire for the students and a researcher-made questionnaire for measuring the teachers’ entrepreneurship training were used. The obtained data was analyzed by applying both descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation coefficient, independent and matched t-test and one-tailed variance analysis. The results revealed a significant positive correlation between entrepreneurial training, its necessity, educational content, educational context, as well as educational methods and the students' entrepreneurship spirit. However, the only factor which did not correlate with the students' entrepreneurship spirit was the objectives of entrepreneurial training. Moreover, the results demonstrated the partially optimal status of the teachers’ entrepreneurial training, the students' entrepreneurship spirit and their dimensions. The findings also emphasized on the influence of the students' gender on their entrepreneurship spirit. The mean for boys turned out to be higher than that of the girls. Additionally, no significant difference was found among the students' entrepreneurship spirit in terms of their major in high school (mathematics, empirical sciences, and humanities). Finally, considering the relevant literature and the findings of the current study, some solutions are suggested in order to enhance the students' entrepreneurship spirit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial training
  • Entrepreneurship spirit
  • Entrepreneurship training content
  • Entrepreneurship training
  • methods
ابراهیمی‌، سعید و محمودی، محمود (1385). دانشگاه‌های کارآفرین و آموزش‌های مورد نیاز کارآفرینان، تهران: اولین همایش ملّی مدیریت کارآفرینی. صص 21-17
احمدپور داریانی، محمود (1387). کارآفرینی: تعاریف، الگوها، نظریات. تهران: پردیس.
احمدپورداریانی، محمود و عزیزی، محمد (1384). کارآفرینی. تهران: محراب قلم.
آزاد، ابراهیم (1386). بهبود آموزش در کلاس درس. مجله رشد آموزش فنی و حرفه ای، دورة دوم، شماره 4، صص 19-15.
ایزدی یزدان آبادی، احمد و فدایی شهاب، معصومه (1389). ضرورت سنجی آموزش و توسعه علمی مها­رت­های کارآفرینی و ارایه الگوی آموزشی مناسب، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دورة ششم، شمارة 1. صص 150-129.
بدری، احسان (1384). ارزیابی مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه مشهد.
بدری، احسان (1388). بررسی قابلیت­های کارآفرینی.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه مشهد.
بهزادیان‌نژاد، قربان (1387). ضرورت توجه به کارآفرینی و فناوری‌های پیشرفته، مجموعه مقالات کارآفرینی و فناوری پیشرفته، سال نوزدهم ص105- 85.
حسینی خواه، علی (1387). امکان و ضرورت آموزش کارآفرینی در مدارس، فصلنامه مطالعات برنامة درسی(نشریه علمی-پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران)، سال سوم، شماره 11، صص76-69
حسینی، اعظم السادات (1386). الگوی رشد خلّاقیّت و کارایی آن در ایجاد مهارت تدریس خلاق در معلمان ابتدایی، فصلنامه نوآموری آموزشی، شماره 15، سال پنجم، صص 201-177.
حسینی، اعظم السادات (1387). تأثیر برنامه آموزش خلّاقیّت بر دانش، نگرش و مهارت (گزارش پژوهشی) سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش.
ختائی، شادی (1388). بررسی روش­های آموزش و ارائه روش اثزبخش آموزش کارآفرینی برای دانشجویان مدیریت کارآفرینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
خدمتی توسل، صابر (1379). بررسی زمینه‌های بروز و پرورش کارآفرینی در دبیرستان­های پسرانه دولتی شهرستان کرج از نظر مدیران، دبیران و دانش‌آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
خشکاپ، شهربانو (1388). بررسی رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینی مؤسسان مدارس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیر انتفاعی دخترانه شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
دبیری، عذرا (1386). بررسی روش کلاس داری آموزگار بر پایه جنسیّت دانش‌آموزان، اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره دوم، شماره 2و1، صص 69-43.
شرفی، محمد.، مقدم، مینا و مذبوحی، سعید (1390). برنامة درسی آموزش کارآفرینی، ابتکار و خلّاقیّت در علوم انسانی، سال اول، شماره 3، صص 4- 15.
شرفی، محمد.، مقدم، مینا و مذبوحی، سعید (1390). برنامه درسی آموزش کارآفرینی، ابتکار و خلّاقیّت در علوم انسانی، سال اول، شماره 3، صص 4- 15.
شفیعی، مسعود و شقایقی، عبدالرضا (1382).  افزایشمشارکت مؤثر و رقابتی بخش صنایعکوچک و متوسط، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
صمد آقایی، جلیل (1385). سازمان‌های کارآفرین. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
فرهنگی، عزیزالله و روزیان، غلامرضا (1385). موانع و راهکارهای کارآفرینی در نظام آموزشی عالی، ماهنامه کار و جامعه، شماره 97، صص 35-34.
قلی‌زاده، آذر و یار‌احمدی، خدیجه (1388). بررسی مشکلات ارتباطی-عاطفی دانش‌آموزان و معلمان دورة متوسطه از دیدگاه دانش‌آموزان، معلمان و مدیران شهر اهواز 80- 1379، فصلنامه دانش و پژوهش، شماره دهم، صص 98-77.
کردی، عبدالرضا (1384). خلّاقیّت در کلاس درس، رشد آموزش ابتدایی، سال سوم، شماره 11، صص 18-11.
کلانتری، اصغر و پورصفر، کبری (1383). چالش­های توسعه و آموزش کارآفرینی: نگاهی به نقش ویژگی­های شخصیتی، تهران: کنفرانس  ملی کارآفرینی، خلّاقیّت و سازمان­های آینده. صص 37-22.
مرادی، میترا.، کوهستانی، حسینعلی و بهرامزاده، حسینعلی (1387). بررسی ویژگی­های بنیادین کارآفرینی در دانش‌آموزان دورة متوسطه خراسان شمالی و ارائه راهکار جهت تقویت این ویژگی­ها، پژوهشنامه تربیتی واحد بجنورد، شماره 17، صص 24-9.
مطهری، محمدرضا (1388). نقش معلم در شکوفایی خلّاقیّت، معرفت،  شماره 50، صص 86-82.
مقیمی، سیدمحمد (1384). کارآفرینی در سازمان­های دولتی، تهران: فراندیش .
یدالهی، پرویز و میرشکار، سعیده (1388). بررسی اثر بخشی روش‌های آموزش کارآفرینی. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
یغما، عادل (1389). معلم در برنامه درسی ملی، فصلنامه تکنولوژی آموزشی، شماره 1، دوره بیست وششم، صص 16-9.
 
Bennett, R. (2006). Business lecturers' perceptions of the nature of entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 12(3), 165-188.
Cheng, M. Y., Chan, W. S., & Mahmood, A. (2009). The effectiveness of entrepreneurship education in Malaysia. Education and Training, 51(7), 555-566.
Clark, Rob. (2011). Entrepreneur advantages and disadvantages. http://ezinearticles.com. Feb 2.
Cochran-Smith, M. (2005). The new teacher education: For better or for worse?. Educational Researcher, 34(7), 3-17.
Dabson. B. (2005). Rural policy research institute. Texas entrepreneurship summit, Austin, TX, march 29.
Darling, J., Gabrielsson, M., & Seristö, H. (2007). Enhancing contemporary entrepreneurship: a focus on management leadership. European Business Review, 19(1), 4-22.
Degeorge, J. M., & Fayolle, A. (2005). Is entrepreneurial intention stable through time? First insights from a sample of French students. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 5(1), 7-27.
Faoite, D., Henry, C., Johnston, K., & van der Sijde, P. (2006). Education and training for entrepreneurs: a consideration of initiatives in Ireland and The Netherlands. Education and Training, 45(8/9), 430-438.
Ghulam N, R (2008). Graduate Entrepreneurship: intention, education and Training. education and Training, V. 50. Issue. 7 . p: 555-541.
Ghulam N, R (2008). Graduate Entrepreneurship: intention, education and Training. education and Training, V. 50. Issue. 7 . p: 555-541.
Gibb, A. (2005). Creating conducive environments for learning and entrepreneurship: living with, dealing with, creating and enjoying uncertainty and complexity. Industry and Higher Education, 16(3), 135-148.
Guven, S. (2009).  New primary education Course Programmers and entrepreneurship. Procedia Social and Behavioral Sciences, (1), pp. 265- 270.
Hannon, P. D. (2005). The journey from student to entrepreneur’: A review of the existing research into graduate entrepreneurship. In IntEnt Conference Conference Proceedings.
Honig, B. (2003). Entrepreneurship education: toward a model of contingency-based business planning. Academy of Management Learning & Education, 3(3), 258-273.
Hunter, S. Johnson, P. (2004). Education Experiences of Habitual Entrepreneurship. Doctoral   Dissertation,   university  of  the Incarnate word.
Jacobson, S. (2011). Leadership effects on student achievement and sustained school success. International Journal of Educational Management, 25(1), 33-44.
Luthan, B. & Rentsch, J. (2005). Managing and culture: A futures perspective, in J. Hage (Ed), The future of organizations (181- 200). Lexington. MA: Lexington Books.
Wagner, J. (2007). What a difference a Y makes-Female and male nascent entrepreneurs in Germany. Small Business Economics, 28(1), 1-21.