انطباق و هنجاریابی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نوجوانان (BFQ-C) در دانش‌آموزان مقطع متوسطه

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نوجوانان (BFQ-C) در دانش‌آموزان متوسطه ماکو انجام شد و از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان شاغل به تحصیل مقطع متوسطه شهر ماکو در سال تحصیلی 1390-1391 بودند. از میان آن‌ها 427 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کودکان و نوجوانان (BFQ-C) و نسخه اصلاح شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ)برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. تحلیل داده‌ها با روش‌های آماری آزمون t تست مستقل، ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین روان‌رنجورخویی آیزنک با بی‌ثباتی هیجانی همبستگی مثبت وجود دارد. برون‌گرایی آیزنک با انرژی/برون‌گرایی و هوش/ گشودگی همبستگی مثبت دارد. بین روان‌پریشی آیزنک با با‌وجدان بودن و توافق‌پذیری همبستگی مثبت وجود دارد. ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب برای بی‌ثباتی هیجانی 74/0‌، با وجدان بودن 78/0‌، انرژی/برون‌گرایی 65/0‌، توافق‌پذیری 72/0‌، هوش/ گشودگی 72/0 بود. نتایج حاصل از پایایی بازآزمایی در نمونه 30 نفری در فاصله دو هفته‌ای نشان داد که پایایی بازآزمایی بی‌ثباتی هیجانی 82/0‌، با‌وجدان بودن 61/0‌، انرژی/برون‌گرایی 67/0‌، توافق‌پذیری 68/0‌، هوش/گشودگی 58/0 بود (01/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Adaptation and Standardizationof Big Five Personality Questionnaire for Children (BFQ-C) in High School Students

نویسندگان [English]

  • Rahim Yousefi
  • Masoumeh Molla Alizade
چکیده [English]

The present study aimed at investigating the psychometric properties of Big Five Personality Questionnaire for Children (BFQ-C) in high school students of Mako. This is a descriptive- analytical research in which all high school students of Makucity in the educational year2012-2013 were considered the statistical population. Out of this population 427 students were selected via cluster random sampling. The research data was collected using Big Five Questionnaire for Children (BFQ-C) and Eysenck Personality Questionaire (EPQ). The data was statistically analyzed using independent samples t-test, Cronbachalpha coefficient, and Pierson correlation. The results indicated that there was a positive relationship betweenEysenckneuroticisms and emotional instability factor. Eysenck extroversion had positive relationship with energy and openness factor. EysenkPsychotism had positive relationship with consciousness and agreeableness factors. The reliability of factors was assessed using Cronbach alpha and it turned to be 0.74for emotional instability factor,0.78 for consciousness, 0.65 for energy/extraversion,0.72for agreeableness, and0.72for intellect/openness. Test-retest reliability in 30 individuals sample for 2 weeksperiodwas obtained for the factors emotional/instability (0.82),consciousness (0.61), energy/extraversion (0.67), agreeableness (0.68), intellect /openness (0.58). Iranian norms of BFQ-C using Z & T standard scores were also calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big Five Questionnaire for Children (BFQ
  • C)
  • validity
  • reliability
  • student