ارتباط عامل‌های شخصیت بر سازمان‌دهی مطالعه، استرس و فشار زمانی با میانجی‌گری راهبرد مقابله‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از این پژوهش، ارتباط عامل‌های شخصیت بر سازمان‌دهی مطالعه، استرس و فشار زمانی با تمرکز بر راهبرد مقابله‌ای (مقابله برنامه‌ریزی شده و عقب‌نشینی ذهنی) در دوران استرس‌زای ورود به دانشگاه فرض شده است. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی (مدل‌یابی معادلات ساختاری) بود، جامعه آماری دانشجویان ورودی جدید دانشگاه شهیدباهنر کرمان بود. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، تعداد 273 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. ابزار شامل مقیاس‌های 5عامل شخصیت BFI (گلدبرگ، 1999)، مهارت مقابله‌ای COPE (کارور، شییر و وینتراب، 1989) و یادگیری دانشجویی CLEI (کیم، نیوتن، دونی و بنتون، 2010) بودند. تحلیل داده‌ها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل: مدل‌های اندازه‌گیری (آلفا کرونباخ، پایایی مرکب، روایی همگرا و واگرا) و مدل ساختاری (معناداری مسیر و ضریب تعیین، شاخص پیش‌بینی مدل و نیکوی برازش) است. جهت ارزیابی فرضیه مورد استفاده قرارگرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد وظیفه‌گرایی و گشودگی‌درتجربه با مقابله برنامه‌ریزی ارتباط مستقیم و مثبت (01/0>p) دارد؛ اما با عقب‌نشینی‌ذهنی ارتباط مستقیم و منفی (01/0>p) دارد. همچنین ارتباط وظیفه‌گرایی و گشودگی‌درتجربه با سازمان‌دهی مطالعه به‌واسطه میانجی‌گری مقابله برنامه‌ریزی غیرمستقیم و مثبت (05/0>p) است؛ اما با استرس به‌واسطه میانجی‌گری عقب‌نشینی ذهنی ارتباط غیرمستقیم و منفی (05/0>p) دارد. همچنین روان‌نژندگرایی با عقب‌نشینی ذهنی ارتباط مثبت (01/0>p) دارد اما با مقابله برنامه‌ریزی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. نتایج حاکی از آن است که راهبردهای مقابله برنامه‌ریزی و عقب‌نشینی‌ذهنی با تمرکز به صفات شخصیتی دانشجویان منجر به سازمان‌دهی مطالعه یا استرس و فشار زمانی می‌شود. این مطالعه بر اهمیت توسعه راهبردهای مقابله‌ای که می‌تواند به‌عنوان سرمشقی مؤثر در یادگیری یا استرس تحصیلی درنظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Personality Factors on the Organization of Study, Stress and Time Pressure by Mediating a Coping Strategy

نویسندگان [English]

  • Seyyed Sajjad Tabatabaei 1
  • Badrosadat Daneshmand 2
  • Zahra Azimi 3
  • Hamideh Jahangard 2
1 Master of Educational Research, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
2 Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
3 Kharazmi University
چکیده [English]

Purpose: Structural relationships of the role of personality with college learning dimensions with a focus on coping strategies during stressful entering the university is assumed. Methods: This descriptive correlational, the population of new students of the University of Kerman. The multi-stage cluster sampling, 273 persons were selected. Scales consists of five personality factors, (BFI) (Goldberg, 1999), coping strategies (COPE) (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989), College Learning Effectiveness Inventory (CLEI) (Kim, Newton, Downey & Benton, 2010). Data analysis partial least squares method, which includes: Measurement models (Cronbach's alpha, loadings, composite reliability, convergent and divergent validity) and Structural Model (significant factor "T-values" and "R Square", the prediction model〖" Q" 〗^"2" "Stone-Geisser", Quality Indexes Redundancy, GOF "Goodness of fit"). Was used to evaluate the hypothesis. Results: showed that Conscientiousness and openness to experience a direct and positive correlation with Planning coping; But the Mental disengagement negative correlation. The Conscientiousness relationship and openness to experience with the Organization and Attention to Study By mediation Planning coping correlation indirect positive; But with stress through mediation Mental disengagement correlation indirect negative. Neuroticism is a significant and positive relationship with Mental disengagement, But there is no significant connection with the Planning coping. Deduction: indicate Planning coping strategies and disengagement with a focus on personality traits that leads to Organization and Attention to Study, Stress and Time Pressure. This study emphasizes the importance the development of coping strategies that can be considered as pattern of effective learning or academic stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : personality
  • coping strategies
  • organizing study
  • stress and Time Pressure