بررسی ارتباط کمال‌گرایی و اضطراب امتحان با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان

نویسندگان

دانشگاه شهید رجایی

چکیده

هدف از پژوهش ‌حاضر بررسی ارتباط کمال‌گرایی و اضطراب امتحان با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید رجایی بود. از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. از میان دانشجویان کارشناسی 385 نفر‌(189 دختر و 196 پسر) به روش تصادفی طبقه‌ای به‌‌عنوان نمونه‌ انتخاب شدند و مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم، پرسشنامه کمال‌گرایی هویت و فلت و پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، رگرسیون همزمان، رگرسیون گام به گام، z فیشر، و t دو گروهی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین کمال‌گرایی با اهمال‌کاری تحصیلی و همچنین بین اضطراب امتحان با اهمال‌کاری تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که کمال‌گرایی و اضطراب امتحان به‌‌طور مثبت و معناداری اهمال‌کاری تحصیلی را پیش‌بینی می‌کنند و در مجموع این دو متغیر توانستند8‌% واریانس متغیر اهمال‌کاری تحصیلی را تبیین ‌کنند. نتایج آزمون‌z فیشر نشان داد بین ضریب همبستگی کمال‌گرایی و اهمال‌کاری تحصیلی و همچنین رابطه اضطراب امتحان و اهمال‌کاری تحصیلی در میان دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که نمونه مورد مطالعه دارای 73‌%اهمال‌کاری تحصیلی بودند. با توجه به این یافته‌ها می‌توان گفت که با افزایش میزان کمال‌گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان، میزان اهمال‌کاری تحصیلی نیز در آن‌ها افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study on the Relationship between Perfectionism and Test Anxiety and Academic Procrastination in University Students

نویسندگان [English]

  • Moslem Shahrokhi
  • Sadegh Nasri
چکیده [English]

This study was aimed at examining the relationship between perfectionism and test anxiety and academic procrastination among undergraduate students at Shahid Rajaee University of Tehran. The research method used was descriptive and correlational. The sample of the study included 385 undergraduate students (189 females and 196 males) who were selected through stratified random sampling. The subjects completed Solomon and Ruth Bloom's Academic Procrastination Scale, Perfectionism Questionnaire and Spielberger's Test Anxiety Scale. Data analysis was conducted through statistical methods such as descriptive statistics, regression, simultaneous and stepwise regression, z Fischer, and T. The results showed a significant and positive relationship between academic procrastination and perfectionism (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism
  • Academic procrastination
  • Test Anxiety
  • university students