رابطه مؤلّفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی

نویسندگان

دانشگاه تربیت معلم

چکیده

این پژوهش در صدد بررسی رابطه مؤلّفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهر تهران بود. به همین منظور، 486 نفر از معلمان دوره ابتدایی با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و برای سنجش تعهد سازمانی نیز از پرسشنامه می یر و آلن استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش‌های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون به‌کار برده شد. نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین مؤلّفه‌های سه‌گانه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کلی و حیطه‌های سه‌گانه آن، به جزء مؤلّفه عدالت توزیعی با تعهد سازمانی مستمر بود. از بین متغیرهای پیش‌بینی کننده، عدالت تعاملی بهترین پیش‌بینی کننده تعهد سازمانی عاطفی بود، به‌طوری که عدالت تعاملی(30/0=β)در کنار عدالت توزیعی(124/0=β)توانسته است تعهد سازمانی عاطفی را پیش‌بینی کند.4/14% از واریانس تعهد سازمانی عاطفی را این دو متغیر تبیین کرده‌اند.در پیش‌بینی تعهد هنجاری و تعهد سازمانی کلی نیز، عدالت تعاملی تنها متغیری بود‌ که وارد معادله شد و توانایی پیش‌بینی تعهد هنجاری(206/0β=) و تعهد کلی(328/0=β) را داشت. عدالت تعاملی توانسته است3/4% از واریانس تعهد هنجاری و نیز8/10% از واریانس تعهد سازمانی کلی را تبیین کند. عدالت رویه‌ای نیز پیش‌بینی کننده تعهد سازمانی مستمر(127/0=β) بود. میزان واریانس تبیین شده تعهد مستمر توسط این متغیر، 6/1 % بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment in Teachers of Elementary Schools

نویسندگان [English]

  • Bijan Abdollahi
  • Gholam Ali Yoseliani
  • Jamal Hatamian
چکیده [English]

The aim of this paper was studying the relationship between components of organizational justice and organizational commitment in teachers of elementary schools in Tehran. For this purpose, 486 teachers in elementary schools have been chosen through multi stage sampling. Niehoff and Moorman’s (1993) questionnaire was used to measure organizational justice and Meyer and Allen’s (1990) questionnaire was employed to measure organizational commitment. In order to analyze the data, statistical methods of correlation coefficient and regression analysis were applied. The findings showed a positive and significant relationship between threefold components of organizational justice (namely distributive, procedural and interactional) and general organizational commitment and its threefold areas (namely affective, normative and continuance commitment) except for the distributive justice component and continuance commitment. Among all predictor variables (i.e. threefold components of organizational justice: interactional, procedural and distributive), interactional justice turned out to be the best predictor variable for organizational commitment in a way that interactional justice along with distributive justice managed to predict affective organizational commitment. Furthermore, in predicting normative commitment and general organizational commitment, interactional justice was the only variable which played a role and had the capability of predicting normative and general commitment. Also procedural justice could predict continuance component of organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational justice
  • organizational commitment
  • Distributive Justice
  • Interactional Justice
  • Procedural Justice
  • Teachers of Elementary Schools in Tehran