بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی بر رشد شناختی، اجتماعی نوآموزان پیش‌دبستانی شهر سنندج

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 آموزش و پرورش سنندج

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی بر رشد شناختی، اجتماعی نوآموزان پیش‌دبستانی شهر سنندج در سال تحصیلی۹۱-۹۰ بود. از روش پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون‌- پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری نوآموزان دختر پیش‌دبستانی شهر سنندج، در سال تحصیلی‌۹۱-‌۱۳۹۰بودند و 60 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه آماری با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل آزمون هوش تهران استنفورد-بینه و پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند بود. ابتدا در میان هر دوگروه آزمایش و گواه، پیش‌آزمون رشد شناختی و رشد اجتماعی اجرا شد، سپس متغیر آزمایشی(آموزش مبتنی بر رویکرد فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی) درسه ماه به گروه آزمایش آموزش داده شد و در پایان پس‌آزمون در میان هردو گروه انجام شد. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر رویکرد ویگوتسکی بر رشد شناختی کودکان و بر مؤلّفه استدلال دیداری، استدلال کلامی و حافظه کوتاه مدت تأثیر مثبت دارد، اما این آموزش بر استدلال کمّی تأثیر نداشته است. همچنین در بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد ویگوتسکی بر رشد اجتماعی نتایج نشان داد که گروه آزمایشی، نسبت به گروه گواه از رشد اجتماعی بیشتری بهره‌مند بودند و تفاوت بین میانگین آن‌ها معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Education Based on Socio-Cultural Approach of Vygotsky on Cognitive-Social Development of Preschool Students of Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Gholam Ali Ahmadi 1
  • Showbo Abdolmaleki 2
چکیده [English]

The aim of this study was the investigation of the effect of Vygotsky's social-cultural approach to education on cognitive-social development of pre-school trainees in Sanandaj. Research method used in this study was of quasi-experimental type with pre-test, post- test and control group. The population of the study consisted of girl preschool students in Sanandaj in school year of 2011-2012. Out of this population a sample size of 60 students (30 in experimental group and 30 in control group) was selected using purposive sampling. Data was collected using Tehran-Stanford-Binet intelligence test and Vinland social growth questionnaire. First, a pre-test was administered to both experimental and control groups, then the experimental group went under 3 months training based on Vygotsky’s social-cultural approach and then the post- test was administered to two groups. For the purpose of data analysis descriptive (mean, standard deviation) and inferential statistics (ANCOVA) were used. The results showed significant difference between two groups in their cognitive- social development and the components of visual/abstract reasoning, verbal reasoning, and short-term memory. However, no significant difference was seen in their numerical reasoning. The findings also revealed that the experimental group had a better social development than control group which was obvious in their significantly different means.

کلیدواژه‌ها [English]

  • socio
  • cultural approach of Vygotsky
  • Cognitive development
  • social development
  • Pre
  • school period