بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی شهر همدان

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین استفاده از فاوا و مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان ابتدایی شهر همدان بود. جامعه آماری والدین دانش‌آموزان ابتدایی ناحیه یک و دو شهر همدان بودند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 430 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی آن را ده نفر از متخصصان فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت بررسی و تأیید کردند و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 75/77 برآورد شد. داده‌ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین مؤلّفه‌های فناوری نظیر ساعات استفاده، سال‌های استفاده، به‌کارگیری بازی‌های رایانه‌ای، اینترنت و موبایل با متغیرهای مهارت‌های اجتماعی همچون توان ابراز وجود، مهارت همکاری، قدرت برقراری ارتباط ضریب همبستگی پیرسون منفی است و با مهارت تصمیم‌گیری این رابطه مثبت است. به‌علاوه تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد، بر اساس میزان استفاده کودکان از برخی مؤلّفه‌های فناورانه می‌توان میزان مهارت‌های اجتماعی آن‌ها را پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Using Information Technology and Communication and Social Skills of Primary School Students in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Farhad Seraji 1
  • Khaled Aslani 2
  • Zahra Hoseini
چکیده [English]

This study is aimed at investigating the relationship between ICT usage and social skills in elementary students in Hamedan. Children use ICT tools for recreation, playing and learning and these tools affect their cognitive, physical and social process. Therefore, this study was conducted based on the following hypothesis: the use of ICT has relationship with social skills of elementary school students. The population of this research included elementary students’ parents in Hamedan. Out of this population a sample of 430 parents was selected using stratified random sampling. Data was collected using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was obtained based on 10 educational and ICT expert views and its reliability was estimated to be 77.75. Data was analyzed using descriptive and inferential statistics and mean, standard deviation, Pearson correlation and Stepwise regression were calculated. The results of the study revealed a negative relationship between the components of ICT such as duration of use, years of use, computer game using, internet and mobile use and social skill components such as self-expression, cooperation, and relationship powers. A positive relationship was also found between ICT components and decision-making skills. The stepwise regression analysis showed that we can predict children's social skills based on their ICT use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Social Skills
  • Primary children
  • Digital generation