تأثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی)در ارزشیابی‌های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان دوره راهنمایی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش بررسی تأثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی‌های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان بود. بدین منظور تعداد 66 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به‌طور تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند.گروه‌ها عبارت بودند از‌گروه آزمایشی اول(دانش‌آموزانی که بعد از ارزشیابی‌های تکوینی بازخورد کتبی دریافت می‌کردند)‌، گروه آزمایشی دوم (دانش‌آموزانی که بعد از ارزشیابی‌های تکوینی بازخورد کلامی دریافت می‌کردند) و گروه کنترل. ابزارهای پژوهش؛ پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکس، خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیم پنتریچ بودند. گروه‌های آزمایشی هر کدام به مدت 10 هفته بعد از ارزشیابی‌های تکوینی بر اساس مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(1995) بازخورد دریافت کردند. در طی این دوره افراد گروه کنترل به روش سنّتی بازخورد دریافت کردند. یافته‌ها نشان داد که آموزش منجر به ارتقای بیش‌تر خودکارآمدی‌ و راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان گروه‌های آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است. بنابراین، روش‌های ارائه بازخورد، اثربخش و آموزش‌پذیر هستند و کارآمدی یادگیرندگان را در حوزه‌های انگیزشی و تحصیلی و بهره‌گیری بهتر از راهبردهای یادگیری خودتنظیم‌ ارتقا می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of teacher feedback (written and oral) in formative assessment on self-efficacy and the use of self-regulating learning strategies for secondary school students

نویسندگان [English]

  • Adnan EshratiFard
  • Parvin Kadivar
  • Gholamreza Sarami
  • Mehdi Yousefvand
چکیده [English]

The aim of this research was studyingthe effect of teacher feedback (written and oral) in formative assessment on self-efficacy and the extent of students' self-regulating learning strategies use. For this purpose, 66 students were selected using multi-stage cluster sampling method and then they were randomly put into control and experimental groups. The groups included thefirst experimental group (i.e. the students who received written feedback after formative evaluation), the second experimental group (i.e. the students who received oral feedback after formative assessment) and control group. The instruments used for the purpose of data collection werethe Morgan-JinksStudent Efficacy Scale (MJSES), Sherer et al. General Self-Efficacy Scale and PintrichStrategies for Learning Questionnaire. Each experimental group received feedback after formative assessment based on Butler and Winne (1995) modified feedback model for 10 weeks. During this period, participants in the control group received feedback in traditional way. The results revealed that training could develop self-efficacy and the use of self-regulating learning strategies in experimental groups compared with the control group. So, the methods of presenting effective feedback are educable, they increase the efficiency of learners in motivational and educational areas and promote the better use of self-regulating learning strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Written feedback
  • Oral feedback
  • Formative assessment
  • self
  • efficacy
  • regulating learning strategies