بررسی دو روش یاددهی یادگیری ترکیبی ( مبتنی بر شبکه و سیار) بر یادگیری مفاهیم تعلیمات اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو روش تدریس ترکیبی (سنتی ویادگیری تحت شبکه  (بلاگ ,تالار گفتگو))و روش تدریس(سنتی و کتابچه الکترونیکی  محقق ساخته تلفن همراه)برای یادگیری مفاهیم تعلیمات اجتماعی دانش آموزان پایه نهم انجام شد.روش پژوهش نیمه تجربی با گروه گواه و شاهد است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان   دختر پایه نهم  منطقه 20 تهران در سال تحصیلی 95-1394 می باشند  که  50 نفر آنها   به شکل تصادفی خوشه ای رتبه ای  از مدارس دولتی  انتخاب شده اند.وبه 2 گروه26نفر, استفاده از کتابچه الکترونیکی تلفن همراه در کنار یادگیری سنتی  و24 نفر گروه دوم  استفاده از وبلاگ و تالار گفتگو  در کنار روش تدریس سنتی  دسته بندی شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته به منظور سنجش میزان پیشرفت و درک دانش آموزان از مفاهیم کتاب تعلیمات اجتماعی تهیه شده است که  شامل 30 سوال از 6 مولفه مفاهیم کتاب که به شکل تصادفی از سه بخش جغرافی,تاریخ,اجتماعی تهیه شده است برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از نظر معلمان و متخصصان استفاده شد. برای تحلیل داده های آماری در مورد هر یک از فرضیه های پژوهشی به علت تعیین تفاوت و محاسبه و مقایسه نمره های پیش آزمون و پس آزمون درگروه های آزمایش وگواه از آزمون ANCOVA(کوواریانس) استفاده گردید..یافته های پژوهش حاکی از آن است که در بخش تاریخ و تعلیمات اجتماعی روش کتابچه محقق ساخته تحت تلفن همراه  موثر تر از روش وبلاگ و تالار گفتگو است و در درس جغرافیا روش وبلاگ وتالار گفتگو و کتابچه تحت تلفن همراه تفاوت چشمگیری در میزان پیشرفت تحصیلی ندارد و هر دو روش موثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Two Methods of Comprehensive Learning (Networked and Mobile Based Learning) on Learning the Concepts of Social Education

نویسندگان [English]

  • afsaneh azizialavijeh 1
  • forouzan zarabian 2
1 shahied Rajaee tehran
2 Assistant Professor of Educational Sciences, Payame Noor University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of combined teaching methods (traditional blogging, forum) and teaching methods (traditional and electronic book researched mobile phones) to learn the concepts of social education of 9th grade students. Semi-experimental research method Experimental with control and control group. The statistical population of all nineteenth-grade female students in the 20th district of Tehran in the academic year 2012-2013 is 50, of which 50 were selected randomly in a cluster of public schools. In addition to the 2 groups of 26, the use of mobile electronic booklet along with learning Traditional and 24 other groups of blogging and forum use were combined with traditional teaching methods. The research instrument includes a researcher-made questionnaire designed to measure students' progress and understanding of the concepts of social science education. This includes 30 questions from 6 components of book concepts that are randomly drawn from three sections: geography, history, social, for determining the validity The content of the questionnaire was used by experts and practitioners. ANCOVA (covariance test) was used to analyze the statistical data about each of the research hypotheses due to the difference in the calculation and comparison of the pre-test and post-test scores in the experimental and control groups. An analysis of the results showed that In the section on history and social studies, the methodology of a mobile booklet is more effective than the blog and forum methodology, and in the geography lesson, the method of blogging and dialogue with the mobile phonebook and booklet is not significantly different in terms of academic achievement and both methods are effective.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined learning lessons
  • traditional teaching
  • network learning
  • mobile learning