آسیب‌شناسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه بر اساس تئوری کلاین در شهر تهران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

هدف پژوهش حاضر آسیب‌شناسی درس تربیت بدنی با تأکید بر تئوری کلاین از دیدگاه دبیران تربیت بدنی و دانش‌آموزان دختر شهر تهران بود. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار به‌کار رفته در آن پرسشنامه از نوع بسته پاسخ بود. پرسشنامه دبیران و دانش‌آموزان به ترتیب شامل 57 و 46 سؤال در 9 طبقه عنصر، اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یاگیری، گروه‌بندی، فعالیت‌های یادگیری، مواد و منابع آموزشی، فضای آموزشی، زمان آموزشی و ارزشیابی است که بر اساس مقیاس لیکرت در 5 گزینه بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و اصلاً تهیه و تنظیم شده است. روایی ابزار را متخصصان رشته برنامه درسی و تربیت بدنی تأیید کرده‌اند، از سوی دیگر وجود همخوانی درونی بالا بین سؤال‌ها نیز حاکی از داشتن روایی سازه پرسشنامه‌ها است. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که اعتبار پرسشنامه دبیران برابر با 98% a= و ضریب آلفای پرسشنامه دانش‌آموزان برابر با 95%a= برآورد شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 298 دبیر و 139108 دانش‌آموز دوره متوسطه بود که 25 دبیر تربیت بدنی و 764 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و در پژوهش شرکت کردند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که دبیران مطلوبیت برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه را درحد زیاد و دانش‌آموزان مطلوبیت برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه را در حدکم تحقق ارزیابی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Physical Education Courses in High Schools Based on Klein's Theory

نویسندگان [English]

  • Mehrangiz Lotfi
  • Mohamad Javadipour 1
  • Parvin Samadi 2
چکیده [English]

The present study aimed at evaluating physical education courses based on Klein`s theory from the perspective of physical education teachers and girl students in Tehran. The instrument used in this descriptive survey was a closed questionnaire. The teachers' and students' questionnaires, respectively, consisted of 57 and 46 questions under 9 components of element, objectives, content, teaching-learning strategies, grouping, learning activities, teaching material and resources, educational setting, training time and evaluation. The items of the questionnaires were rated on a 5 point Likert scale from very high to none.The validity of the instruments was confirmed by experts in the field of physical education and program evaluation. The reliability of the teachers' questionnaires and the students' questionnaires was assessed usingCronach Alpha coefficient and was estimated at0.98 and 0.95, respectively. The sample of the study included 25 physical education teachers and 764 students who were selected through multi-stage cluster random sampling. The results of the study showed that the teachers evaluated physical education courses as highly desirablehowever the students agreed that physical education courses in high schools are of low desirability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Klein's theory
  • Physical education
  • Physical education course
  • curriculum