اکولوژی آموزش،یادگیری و اخلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه: هدفِ مقاله عبارت است از بررسی و بیان چگونگی یادگیری گزاره های کلامی، دانش سازمان یافته و طرحواره و الگوهای غیر کلامی (آثار تجربه زیسته و موقعیت های درون محیط های آموزشی) مرتبط با اخلاق . روش : زبان به ویژه زبان طبیعی شامل هاله های معنایی،مغالطه ها و استعاره ها و مجاز ها است .بنابر این تحلیل وبررسی انتقادی دانش و نگرش و باورهای ملهم از اکولوژی ،موقعیت و دانش یادشده هم ضروری است.
یافته ها: هدفِ هرطرحواره و الگوی اخلاقی درگام های نخستین آشنایی با مفاهیم، و سپس درک معناو آنگاه برساختنِ"کیفیت "های ذهن آگاهی و فراشناخت و سرانجام انس وجودی است.
نتایج: جامعه اخلاقی و آرمانی جامعه ای است که کنش ها رانه " تحت فرمان اخلاق" بلکه به عرصه شوق وجذبه و جاذبه اخلاق باز آورد .گزاره های کلامی دانش سازمان یافته و طرحواره و الگوهای غیر کلامی در بستر "سیستم"و"صنعتِ فرهنگ"،سلطه گری دنیای دیجیتال و مجازی، و عقلانیت حسابگر تعامل و تناسب تازه با اخلاق پیدا می کنند؛هم افزایی وهم سازی یا بعکس هم فرسایی احتمالی راباید مد نظر قرار داد. انس وجودی پاسخی به تکه تکه شدن تمامیت وجودی و هویت انسانی است
پیشنهاد:.برای هم افزایی بین موقعیت ها و اخلاق مقررات،قوانین و آئین نامه های سازمانی و دانشگاهی -که عقلانیت حسابگر ،"موفقیت" به هر قیمت، و بی توجهی به رابطه هدف و وسیله مورد بازنگری قرارگیرد. یک پیام مهم دروس تاکید بر سوگیری اخلاق تکاملی (تفکیک ناپذیری هدف و وسیله) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The scope of the possibility of learning of ethics in educational situations

نویسنده [English]

  • ali zekavati
چکیده [English]

The purpose of this article is to study and express of how to learn the verbal statements of organized knowledge ,the schemas of verbal and non-verbal patterns (effects of living experiences and situations within educational ecology) related to ethics. Method: Language, specially the natural language, is full of semantic halo, fallacy, and virtual metaphors. Therefore, this critical analysis of the knowledge , attitudes and beliefs inspired by the position and knowledge are essential. Findings: The cognitive purpose of each schema and ethical model in the early stages is familiarity with concepts, and then understanding the meaning is to construct the mindfulness, metacognition, and ultimately existential understanding. Results: The moral and ideal society is a society in which actions are not driven "under the command of morality", but behng attracted by enthusiasm and ecstasy of morality. Verbal propositions of organized knowledge, non-verbal schemas, domination of the digital and virtual world, and the calculative rationality, will find new synergic engagement with morality; and, perhaps, some degree of possible collapse should be considered. Existential congeniality is the answer to the fragmentation of existential integrity and human identity.

Suggestion:for synergic engagement of educational ecology with morality it is recommended the rules and regulations of the organization and the calculative rationality, university "success" at all costs, the organizational and academic culture –which neglect the relationship of ends and means to be revised. Important message of lessons is the emphasise on the evolutionary development of ethics( inseparability of ends and means).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • important others
  • success at all costs
  • Existential congeniality
  • organizational culture