پیش‌بینی میزان هوش اخلاقی براساس مولفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور آمل

چکیده

هوش اخلاقی مفهومی جدید در عرصه‌ی علم است. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی میزان هوش اخلاقی براساس مولفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 انجام گرفت. پژوهش حاضر ‌از نوع توصیفی، و جامعه‌ی آماری کلیه دانشجویانی بودند که در سال تحصیلی 95-1394 در دانشگاه کردستان تحصیل می‌کردند. تعداد 213 نفر از دانشجویان به روش نمونه‌گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. از دو پرسشنامه هوش اخلاقی و تنظیم شناختی هیجان به عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. مولفه‌های تنظیم شناختی هیجان به عنوان متغیر پیش‌بین و هوش اخلاقی متغیر ملاک در نظر گرفته شد. داده‌های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش اخلاقی با مولفه تنظیم شناختی هیجان مثبت (517/0 r= و 05/0> P) رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه در سطح (01/0) نشان داد که از بین متغیرهای پیش‌بین تنظیم شناختی هیجان مثبت توانست هوش اخلاقی را تبیین کند. بر اساس یافته‌های پژوهش، می‌توان گفت افرادی که هوش اخلاقی بالاتری دارند از تنظیم شناختی هیجان مثبت برخوردار هستند. با توجه به اینکه اخلاق‌مندی به عنوان سرمایه‌ی راهبردی برای مجموعه‌های انسانی مطرح است و پیش‌شرط زندگی اجتماعی کارآمد را تشکیل می‌دهد بنابراین راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان می‌تواند در پیشبرد هوش اخلاقی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the amount of moral intelligence based on positive and negative components of cognitive emotion regulation among students in Kurdistan University 2015-2016

نویسندگان [English]

  • Mahsa Mosalman 1
  • Mehdi Zemestani 2
  • Ali Mahdavi 3
2 Assistant Professor Department of Psychology, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Master of Curriculum Planning, Invited Lecturer of Payame Noor Amol University
چکیده [English]

Moral intelligence is a new concept in the field of science. Present study was aimed to predict the amount of moral intelligence based on positive and negative components of cognitive emotion regulation among students in Kurdistan University in the year 2015-2016. This study was a descriptive study and the statistical population included all Kurdistan university students in the school year 2015-2016. The sample consisted of 213 students by available sampling method. Moral intelligence and cognitive emotion regulation questionnaires were used as data collection instruments. Components of cognitive emotion regulation were considered as predictor variables and moral intelligence as the criterion variable. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and multiple linear regression analysis. The results showed that there is a significant positive relationship between moral intelligence and positive cognitive emotion regulation component (P<0/05 & r= 0/517). Multiple regression analysis results in the level of 0/01 showed that among predictive variables, positive cognitive emotion regulation could explain the moral intelligence. Based on the findings of this research, it can be said that individuals with higher moral intelligence have a positive cognitive emotion regulation. Given that morality is a strategic investment for human collections and forms the precondition for efficient social life therefore, positive emotional regulation strategies can be useful in promoting moral intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral intelligence
  • positive cognitive emotion regulation
  • negative cognitive emotion regulation
  • Students
  • Kurdistan