رابطه بین عزّت نفس مدیران و اثربخشی مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی رابطه بین عزّت‌ نفس مدیران و اثر‌بخشی مدارس متوسطه دخترانه شهرستان کرمان انجام شد. در این زمینه سؤال اساسی این پژوهش آن بود که آیا بین عزّت ‌نفس مدیران و اثر‌بخشی مدارس متوسطه دخترانه رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری کلیه مدیران و معاونان مدارس با تعداد 150نفر بودند که در 75 مدرسه دبیرستان دولتی و غیر‌دولتی دخترانه اشتغال داشتند. بنابراین، برای گروه مدیران از روش سرشماری به‌جای نمونه‌گیری استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه عزّت نفس آیزنگ حاوی 30 سؤال و پرسشنامه سنجش اثربخشی مدارس حاوی 23سؤال به‌منظور توصیف اثربخشی مدارس استفاده شده است‌. روش پژوهش در این بررسی توصیفی و از نوع همبستگی بود و برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوbکندال وخی دو پیرسون، همچنین برای نشان دادن نتایج از نمودارهای پراکنش و میله‌ای استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین عزّت نفس مدیران و اثربخشی مدارس متوسطه دخترانه رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصله از بررسی رابطه بین ویژگی‌های دموگرافیک (سن سابقه مدیریت و مدرک تحصیلی ) و عزّت نفس مدیران مدارس دخترانه نشان می‌دهد که بین سن و مدرک تحصیلی با عزّت نفس رابطه وجود ندارد‌، اما بین عزّت نفس و سابقه مدیریت رابطه وجود دارد. همچنین بین سن و سابقه مدیریت با اثربخشی رابطه وجود دارد، ولی بین مدرک تحصیلی و اثربخشی رابطه وجود ندارد‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between School Principals' Self-Esteem and Effectiveness of Girls' High Schools in Kerman

نویسندگان [English]

  • Mehdi Lesani
  • Homayoon Azari
  • Najmeh Naghavi
چکیده [English]

This study aimed at investigating the relationship between the school principals' self-esteem and the effectiveness of girls' high schools in Kerman. The population of the study included all the principals and assistants of high schools (150 managers) who directed 75 governmental and non-governmental high schools. The sample of the study was selected through enumeration. To collect the data, Aizeng self-confidence questionnaire including 30 items and schools' effectiveness questionnaire containing 23 items were administered. Descriptive and correlation methods were used and bar charts and scatter plots were examined to analyze the data. The results indicated that there was no significant relationship between the principals' demographic features (age, and academic degree) and their self-esteem. Also, no relationship was found between the principals' academic degree and the effectiveness of schools. However, there was a significant relationship between self-esteem, and management experience, and age and experience and effectiveness of schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self
  • esteem
  • Effectiveness
  • principals