بررسی اثرات اصلی و تعاملی سبک‌های دفاعی و ذهن آگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نوع مکانیزم دفاعی مرتبط با پیشرفت تحصیلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، گروه روانشناسی،

2 دانشگاه آزاداسلامی واحد ساوه

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثرات اصلی و تعاملی سبک‌های دفاعی و ذهن آگاهی بر پیشرفت تحصیلی و تعیین نوع مکانیزم دفاعی مرتبط با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد ساوه بود. در این پژوهش، از روش علی ـ مقایسه‌ای و از پرسشنامه‌های سبک‌های دفاعی، ذهن ـ آگاهی و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی استفاده شد. بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند، پرسشنامه‌ها در میان60 دانشجو اجرا شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از تحلیل واریانس عاملی و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. بر طبق یافته‌های پژوهش1- اثر اصلی سبک‌های دفاعی دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی آن‌ها معنادار است و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارای سبک دفاعی رشد یافته به طور معنا‌داری بالاتر از دانشجویانی است که سبک‌های دفاعی آن‌ها رشد‌نایافته و روان آزرده است؛ 2- اثر اصلی ذهن آگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان معنادار است به‌طوری که پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارای ذهن آگاهی بالا، به‌طور معنا‌داری بالاتر از دانشجویانی است که ذهن آگاهی پایینی دارند؛ 3- تأثیر سبک‌های دفاعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، تابع اثر ذهن آگاهی آن‌ها نیست؛4- F به‌دست آمده در مکانیزم‌های دفاعی فرافکنی، انکار، خیال پردازی(سبک دفاعی رشدنایافته)، نوع‌دوستی کاذب و ابطال (سبک دفاعی روان آزرده) و طنز (سبک دفاعی رشدیافته)معنا‌دار است. بنابر‌این، عوامل روان‌شناختی هم می‌تواند به اندازه عوامل شناختی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Main and Interactional Effects of Defensive styles and Mindfulness on the Educational Achievement of University Students

نویسندگان [English]

  • Kamran Ganji 1
  • Azadeh Farghadani 2
  • Nasibe Mohtashami 3
چکیده [English]

The present study aimed at investigating the main and interactional effects of defensive styles and mindfulness on the educational achievement of students of Islamic Azad University in Saveh. In this comparative study, the three questionnaires of defensive style, mindfulness and socioeconomic base were used to collect the data. The questionnaires were administered among the students and 60 students were ultimately selected through purposeful sampling method for analyzing the data. Factor analysis and univariate analysis of variance were used and the following findings were indicated:1) there is a significant main effect of students’ defensive style on their educational progress and those with mature defensive styles are significantly higher than the students with immature, neurotistic defensive styles, 2) there is a significant main effect of mindfulness on the educational progress of students and students with higher mindfulness have a considerably higher educational progress than those with lower levels of mindfulness, 3) the effect of defensive style on the students’ educational progress is not influenced by their mindfulness, 4) projection defensive mechanisms, denial, fantasy (immature defensive style), false philanthropy and annulment (neurotistic defensive style) and humor (mature defensive style) were statistically significant . It can be concluded that psychological factors can be as effective as cognitive factors in the educational progress of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • defensive styles
  • Mindfulness
  • Educational Achievement