مقایسه کارایی دوره یادگیری ترکیبی با دوره‌های یادگیری الکترونیکی و حضوری در درس ریاضی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهرستان اردبیل

نویسنده

چکیده

  هدف از اجرای این پژوهش مقایسه کارایی دوره یادگیری ترکیبی با دوره‌های یادگیری الکترونیکی و حضوری در درس ریاضی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان‌های شهرستان اردبیل بود. در این پژوهش از روش آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های استان اردبیل تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها150 نفر به عنوان نمونه آماری، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، انتخاب شدند. دانش‌آموزان در این پژوهش در سه گروه با سه روش مختلف یادگیری یعنی دوره‌های یادگیری ترکیبی، حضوری و الکترونیکی در درس ریاضی آموزش دیدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته در درس ریاضی بود که به دو شیوه الکترونیکی و چاپی تهیه شده بود ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مذکور 88 /. بود. داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه ) تحلیل شد و نتایج نشان داد که میزان یادگیری دانش‌آموزانی که در دوره‌های ترکیبی درس ریاضی شرکت کرده بودند از دانش‌آموزانی که در دوره‌های صرفاً الکترونیکی و صرفاً حضوری در درس ریاضی شرکت کرده بودند بیشتر است.  

کلیدواژه‌ها