تبیین تبارشناختی اندیشه مرجعیت‌زدایی اخلاقی و مؤلّفه‌های آن از منظر پساساختارگرایی با نگاهی انتقادی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یافتن منشاء و ریشه یک تفکّر مستلزم واکاوی در نظرات گذشتگان و رویکردهای سلف است. تردید و انکار رویکرد پساساختارگرایی نسبت به صحت، اعتبار و فراگیری اصول اخلاقی و نفی مرجعیت آن‌ها نیز حاصل فرایندی تدریجی‌ درگذر زمان است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تبیینی- تبارشناختی ریشه‌های مرجعیت‌زدایی پساساختارگرا از اخلاق را در رویکردها و نهضت‌های فکری ماقبل آن جستجو کرده است؛ و از این رهگذر دریافته است که پیش‌فرض‌های اساسی مرجعیت‌زدایی پساساختارگرا متأثر و ملهم از برخی رویکردهای فکری و نگرش‌های ارزشی است؛ و همچنین‌ با استخراج مؤلّفه‌های مرجعیت‌زدایی اخلاقی از بطن نظرات و مبانی فلسفی پساساختارگرایی و با نگاهی انتقادی برآن، راه را بر فهم و تحلیل واقع‌گرایانه و عمیق‌تر رویکرد اخلاقی پساساختارگرا گشوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical post-structuralist view of morality de-authorization and its components

چکیده [English]

  To discover the roots of any idea, one needs to re-examine previous ideas and approaches. The post-structuralist denial of the accuracy, validity, and comprehensivity of moral principles and their authority is the result of a gradual process over time. In this paper, the roots of post-structuralist de-authorization of morality are explored within the pre-structuralist ideas and approaches. It is shown that the post-structuralist basic assumptions in de-authorizing morality stem from certain attitudes and approaches. Critically delineating the components of the de-authorization approach from within the post-structuralist views and principles, paves the way for a realistic understanding of post-structuralist approach to morality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • de
  • authorization of morality; post
  • structuralism; components of de
  • authorization