تبیین و تحلیل دلالت‌‌های تربیتی دیدگاه معرفت‌شناختی ژیل دلوز و نقد دلالت‌‌های آن برای تعلیم و تربیت

نویسندگان

چکیده

از قدرتمندترین جریان‌های فکری و نظری مطرح در جهان امروز پساساختارگرایی است و عرصه تعلیم و تربیت یکی از عرصه‌هایی که تحت تأثیر این جریان قرار گرفته و ورود پساساختارگرایی به عرصه تعلیم و تربیت مسائل‌، پرسش‌ها و نگرش‌های جدیدی را ایجاد کرده است. پساساختارگرایی دلوز نیز با تأکید بر قلمرو‌زدایی و باز قلمرو‌سازی، تأکید بر شدن به جای بودن، نشانه‌شناسی‌، نفی بازنمایی‌گرایی، رد تصویر جزمی اندیشه‌، کوچ‌گرایی و کثرت‌گرایی‌، تأکید بر تفکّر ریزومی و افقی در مقابل تفکّر درختی و عمودی‌، تأکید بر فولدینگ‌، میل و تأکید بر تفاوت و ناهمسانی و توجه به اقلیت‌‌های به حاشیه رانده شده، تعلیم و تربیت را با مسائل جدیدی مواجه کرده و بسیاری از مسائل تعلیم و تربیت فعلی را نیز مرتفع و راهبرد‌های جدیدی برای ابعاد و وجوه تعلیم و تربیت فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر‌، تأکید اکید او بر کثرت‌گرایی عرضی صرف و نفی روابط سلسله مراتبی و فضای بازنمایی، چالش‌‌های جدیدی را برای تعلیم و تربیت به خصوص در جوامع سنّتی به‌وجود خواهد آورد که در این مقاله پیامد‌های تربیتی دیدگاه معرفت‌شناختی دلوز‌ بررسی و نقد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical analysis of educational implications of Deluz' perspective on epistemology

چکیده [English]

Post-structural education poses new problems and challenges. Deluz' post-structuralist epistemology, while emphasizing deteritorization and retertorization, as well as becoming instead of being, rhizomic and horizontal thinking instead of vertical and tree-like thinking, has not only solved some of the educational problems, but it has also created new ones. On the other hand, over-emphasis on pluralism and negation of hierarchical relationships has created new challenges for education, especially in the traditional societies, all of which are discussed herein

کلیدواژه‌ها [English]

  • Becoming; multiplicity; reteritorization; deteritorization