مقایسه تأثیر روش‌های یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلی درس حرفه و فن دانش‌آموزان دختر سوم راهنمایی شهر یزد

نویسندگان

چکیده

این پژوهش در پی آن بود که تأثیر روش‌های یادگیری مشارکتی و سخنرانی را بر تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلی در درس حرفه و فن دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی مقایسه کند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش پیش‌آزمون _ پس‌آزمون دو گروهی بود. جامعه آماری 2674 دانش‌آموز دختر سال سوم راهنمایی ناحیه دو یزد، در سال تحصیلی 90-89، بودند که از میان آن‌ها 90 نفر در قالب دو گروه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش به شیوه مشارکتی و گروه کنترل به شیوه سخنرانی به مدت یک سال تحصیلی آموزش دیدند. داده‌های حاصل از پیش‌آزمون و پس‌آزمون پرسشنامه تفکّر خلّاق تورنس و آزمون معلم ساخته پیشرفت تحصیلی، با آزمون کواریانس و واریانس دو راهه تحلیل شدند. نتایج آزمون کوواریانس تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلی نشان داد که گروه مشارکتی از نظر تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلی در سطح 05/0 تفاوت مثبت و معنادار با گروه سخنرانی داشت، نتایج تحلیل واریانس دو راهه نشان می‌دهد که دانش‌آموزان قوی، متوسط و ضعیف در پیشرفت تحصیلی از نظر تغییر در اثر مداخله، در تفکّر خلّاق متفاوت هستند. میزان تغییر در اثر مداخله در دانش‌آموزان ضعیف بیشتر از دانش‌آموزان متوسط و قوی است. بنا‌براین، به نظر می‌رسد آموزش به شیوه مشارکتی بیشتر از آموزش به شیوه سخنرانی در افزایش تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مؤثر است و این اثر‌بخشی برای دانش‌آموزان ضعیف از نظر پیشرفت تحصیلی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of teaching methods on creativity and achievement

چکیده [English]

To assess the impact of teaching methods on creativity and achievement, two accessible groups of 8th graders ( a total of 90 students) were selected and one of their classes was conducted with two different teaching methods for one year. The methods used were cooperative learning and direct instruction. Pretests and post tests on creativity and achievement were taken by both groups. Analyses of variance and covariance showed a significant advantage for the cooperative method of teaching in both creativity and academic achievement. Furthermore, the cooperative method seems to be more beneficial for the low achieving students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperative learning; direct instruction; academic achievement; creative thought