تمایز دانش آموزان با سرزندگی تحصیلی بالا و پایین بر اساس خوش‌بینی تحصیلی و جهت‌گیری هدف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث پیشرفت تحصیلی می‌گردد، سرزندگی تحصیلی است. پژوهش حاضر باهدف تمایز دانش آموزان با سرزندگی تحصیلی بالا و پایین بر اساس مؤلفه‌های خوش‌بینی تحصیلی و جهت‌گیری هدف انجام شد. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان سنندج در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 4300 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 370 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. . برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان (1392) با ضریب آلفای کرونباخ 87/0، جهت‌گیری هدف الیوت و مک گریگور (2001) با ضریب آلفای کرونباخ 88/0 و سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391) با ضریب آلفای کرونباخ 80/0 استفاده گردید. روایی هر سه پرسشنامه نیز، در حد مطلوب بود. دهقانی زاده مطلوبی داده‌ها با استفاده از آزمون‌ تجزیه تابع تشخیص مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های تجزیه تابع تشخیص، منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد که طبق این تابع مؤلفه‌ی اعتماد دانش‌آموزان به معلمان مربوط به خوش‌بینی تحصیلی و مؤلفه تسلط-گرایش مربوط به جهت‌گیری هدفی دارای بالاترین توان در تمایز دو گروه از دانش‌آموزان بودند. همچنین نتایج تجزیه تابع تشخیص نشان داد که اکثر دانش-آموزان با سرزندگی تحصیلی پایین با بالاترین درصد تشخیص (8/75 درصد) به‌درستی از دیگر دانش‌آموزان متمایز شده‌ بودند و 73 درصد از افراد دو گروه طبق تابع به‌دست‌آمده به‌طور صحیح مجدداً طبقه‌بندی‌شده بودند. نتایج این طبقه‌بندی مجدد نشانگر توان متغیرهای مذکور در تمایز میان دانش آموزان دارای سطوح مختلف سرزندگی تحصیلی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination of Students with High and Low Academic vitality based on Academic optimism and Goal orientation

نویسندگان [English]

  • arash shahbaziyankhonig 1
  • zobair samimi 2
  • Ramin Habibi Kaleybar 3
1 Master student, Department of educational sciences, University of Shahid Madani in Azerbaijan.
2 Azarbaijan Shahid Madani University. Tabriz. Iran
3 Azarbaijan Shahid Madani University. Tabriz. Iran
چکیده [English]

One of the most important factors that lead to academic achievement is academic vitality. The aim of this study was to discrimination of students with high and low academic vitality based on components academic optimism and goal orientation. The method of this study was causal-comparative. The study statistical population included second high school female and male students (n: 4300) of sanandaj city who were studying in the academic year 2015-2016. A sample of 370 persons was selected by the cluster sampling method and using the table of Krejcie and Morgan. For data gathering of the student academic optimism questionnaire (2013) with Cronbach's alpha coefficient 0/87, the goal achievement questionnaire (2001) with alpha coefficient 0/88 and the academic vitality (2012) with alpha coefficient 0/80 were used. Data were analyzed using the discriminant function analysis test. The results of the discriminant analysis, leading to a significant recognition function that the according to this function respectively component trust in teachers as to academic optimism and component mastery-trends as to goal orientation had the highest ability to differentiate between two groups of students Also, the majority of the students with low academic vitality with the highest percentage of recognization (75.8%) were correctly distinguished from other students and 73% of the subjects in the two groups were classified according to the obtained function correctly. The results of this reclassified marker the ability of these variables it was the distinction between students with different academic vitality levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic optimism
  • Academic vitality
  • Goal Orientation
پورعبدل، سعید.، صبحی قراملکی، ناصر و عباسی، مسلم (1394). مقایسۀ اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4 (3):38-22.

حسین چاری، مسعود و دهقانی‌زاده، محمدحسین (1391). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده، نقش واسطه‌ای خودکارآمدی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 4(2): 47-22.

خادمی، محسن و نورشادی، محسن (1385). بررسی رابطۀ بین جهت‌گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دورۀ پیش‌دانشگاهی شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی شیراز، 4(49): 87-63.

شریفی، کبیر و سعیدی، حمیدرضا (1394). پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس جهت‌گیری زندگی و خوش‌بینی، مجله رویش روان‌شناسی، 4(10): 58-41.

شیخ‌الاسلامی، راضیه و دفترچی، عفت (1394). پیش‌بینی نشاط ذهنی دانش‌آموزان بر اساس جهت‌گیری‌های هدف و نیازهای اساسی روان‌شناختی، مجله روان‌شناسی، 9(2): 174-147.

علاقه بند، علی‌ (1395). جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش. تهران: ویرایش ‏(روان‏/ارسباران‏).

فرامرزی، حمید.، حاجی یخچالی، علیرضا و شهنی ییلاق، منیجه (1395). رابطه ی بین سرزندگی تحصیلی، هدف‌های پیشرفت و جهت گیری‌های انگیزشی با خودکارآمدی خلاق دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز، مجله توسعه آموزش جندی شاپور، 7(2):‌221-215.

فولاد چنگ، محبوبه و آب روشن، حسن (1394). پیش‌بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و نشاط ذهنی بر اساس جهت‌گیری هدف پیشرفت در دانش‌آموزان دبیرستانی، مجله آموزش‌پژوهی، 1(2): 143-119.

مرادی، کیوان.، واعظی، مظفرالدین.، فرزانه، محمد و میرزایی، محمد (1393). رابطه خوش‌بینی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 شهر تهران، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، 2(5): 80-69.

Alageband, A. (2016). Sociology of Education. Tehran: Publishing Edition »Ravan / Arasbaran«(Text in Persian).

D’Lima, G. M., Winsler, A. and Kitsantas, A. (2014). Ethnic and gender differences in first-year college students’ goal orientation, self-efficacy, and extrinsic and intrinsic motivation. The Journal of Educational Research107(5): 341-356.

Elliot, A. J. and McGregor, H. A. (2001). A 2× 2 achievement goal framework. Journal of personality and social psychology, 80(3): 501.

Faramarzi, H, Hajiyakhchali, A. and Shahniyeylag M. (2016). The Relationship Between Academic vitality, Progressive Goals and Motivational Orientation with Creative Self-efficacy of Students at Jondishapur University of Ahwaz. Journal of Educational Development, 7(2): 215-221(Text in Persian). 

Fouladchang, M and Abroshan, H. (2015). Anticipating self-regulation and mental regeneration strategies based on goal orientation in high school students. Journal of Educational Research, 1(2): 119-143(Text in Persian).

Furrer, C. J., Skinner, E. A. and Pitzer, J. R. (2014). The influence of teacher and peer relationships on students’ classroom engagement and everyday motivational resilience. National Society for the Study of Education113(1): 101-123.

Hosseinchari, M. and Dehganizadeh, M. H. (2012). Academic vitality and perception of family communication model, The role of self-efficacy interfaces. Journal of Educational and learning studies, 4(2): 22-47(Text in Persian).

Hoy, W. K. and Tschannen-Moran, M. (1999). Five faces of trust: An empirical confirmation in urban elementary schools. Journal of School leadership9: 184-208.

Hoy, WK., Tarter, CJ. and Hoy AW. (2006). Academic optimism of schools: A force for student achievement. American educational research journal. 43(3):425-46.

Hoy, W. (2012). School characteristics that make a difference for the achievement of all students. Journal of Educational Administration, 50 (1): 76-97.

Huang, C. (2012). Discriminant and criterion-related validity of achievement goals in predicting academic achievement: A meta-analysis. Journal of Educational Psychology, 104(1):48.

Kaplan, A., Martin, L. and Maehr L. (2007). The contributions and prospects of goal orientation theory. Educational psychology review;19(2):141-84.

Khademi, M. and Noshadi, N. (2006).  Examine the relationship between self-regulated learning and academic achievement goal orientation with the pre-university students in Shiraz. Journal of Social and Human Sciences of Shiraz, 25(49):63-78(Text in Persian).

Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3): 607-610.

Locke, E. and Latham, G. (1994). Goal-setting theory. Organizational Behavior 1: Essential Theories of Motivation and Leadership, 159-183.

Martin, A. J. and Marsh, H. W. (2006). Academic buoyancy and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools, 43(3): 267-282.

Martin, A.J. and Marsh, H.W. (2008) Workplace and academic buoyancy: psychometric assessment and construct validity amongst school personnel and students, Journal of PsychoeducationalAssessment, 26: 168–184.

Moradi, k, vaezi, M. Farzaneh, M. and  Mirzaei M. (2014). The relationship between academic optimism and academic achievement in boys high schools students of districts 6, 9 in Tehran city. Journal of Research in School Learning, 2(5): 69-80(Text in Persian).

Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemporary educational psychology, 25(1): 92-104.

Pourabdol, S., Sobhi, G. N. and Abbasi, M. A. (2015). comparison of academic procrastination and academic vitality in students with and without specific learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 4(2): 22-47(Text in Persian).

Putwain, D. W., Connors, L., Symes, W. and Douglas-Osborn, E. (2012). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety, Stress and Coping, 25(3): 349-358.

Sezgin, F., and Erdogan, O. (2015). Academic Optimism, Hope and Zest for Work as Predictors of Teacher Self-Efficacy and Perceived Success. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(1): 7-19.

Sharifi, K and Saeidi, H R. (2015). Prediction of psychological well-being based on life orientation and optimism. Journal of the growth of psychology, 4(10): 41-58(Text in Persian).

Sheykholeslami, R and Daftarchi, E. (2015). Prediction of student mental vitality based on goal orientations and basic psychological needs. Journal of Psychology, 9(2): 147-174(Text in Persian).

Tschannen-Moran, M., Bankole, R.A., Mitchell, R.M. and Moore J.r, D.M. (2013). Student academic optimism: A confirmatory factor analysis. Journal of Educational Administration, 51 (2): 150-175.

Wolters, C. A. (2004). Advancing Achievement Goal Theory: Using Goal Structures and Goal Orientations to Predict Students' Motivation, Cognition, and Achievement. Journal of educational psychology, 96(2): 236.

Wu, J. H., Hoy, W. K. and Tarter, C. J. (2013). Enabling school structure, collective responsibility, and a culture of academic optimism: Toward a robust model of school performance in Taiwan. Journal of Educational Administration, 51(2): 176-193.

Ware, H. and Kitsantas. (2007). Teacher and collective efficacy beliefs as predictors of professional commitment. The Journal of Educational Research,, 100(5): 303-310.

Yu, R. and Singh, K. (2018). Teacher support, instructional practices, student motivation, and mathematics achievement in high school. The Journal of Educational Research, 111(1): 81-94.