انگیزش انتقال و انتقال آموزش‌های ضمن خدمت اقدام‌ پژوهی: آزمون یک الگو و ارزیابی وضع موجود در مدارس متوسطه شهرستان های استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه گذاری در آموزش های ضمن خدمت اقدام پژوهی تا مادامی که معلمان آموخته ها را به کلاس درس منتقل نکنند، منطقی نیست. سیاستگزاران و پژوهشگران معتقدند که انتقال آموزش زمانی اتفاق می افتد که معلمان انگیزش لازم برای انتقال را داشته باشند. بر این اساس در پژوهش حاضر انگیزش انتقال آموزش های ضمن خدمت اقدام پژوهی بر اساس الگوی ججن فورتنر و همکاران (2010)، در نمونه ای مرکب از 235 معلم آزمون شده است. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه روا و پایا گردآوری و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و الگویابی معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج نشان داد که وضع موجود متغیرهای انگیزش انتقال بطور معناداری در سطح مطلوب قرار ندارد. همچنین نتایج آزمون الگوی پژوهش حاکی از برازش قابل قبول آن با داده ها دارد. در این الگو اثر مستقیم «انگیزش خود مختار» و «انگیزش کنترل شده» بر «قصد انتقال» و اثر مستقیم «قصد انتقال» بر «انتقال آموزش» مثبت و معنادار محاسبه شده است. این پژوهش ضمن تأکید بر اهمیت انگیزش معلمان به انتقال آموزش های ضمن خدمت اقدام پژوهی، مدیران مدارس را به عنوان عاملی مؤثر در تقویت و تحریک این متغیر در مدارس مخاطب قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motivation to transfer and action research training transfer: Testing a model and evaluating current situation of secondary schools of suburban’s cities of Tehran province

نویسندگان [English]

  • mohsen kachooei 1
  • Hassan Reza Zeinabadi 2
  • hamidreza arasteh 3
  • abdolhossein abbasian 4
1 معاون آموزشی
2 tehran
3 tehran
4 tehran
چکیده [English]

The investment in action research training programs is not sensible unless teachers succeed in translating training contents into classroom. Researchers and practitioners have acknowledged that transfer of training will occur only when teachers have motivation to transfer. For that reason, in the current study, motivation to transfer of action research training of 235 teachers was tested based on Gegenfunter's et al. (2010) model. Data were collected through two valid and reliable questionnaires and were analyzed with one-sample t. test and structural equation modeling. Results showed that the current situation of motivation to transfer variables was not significantly desirable. Also the results of tested model indicated that direct effects of autonomous and controlled motivation on intention to transfer and direct effect of intention to transfer on actual transfer of training were positive and meaningful. This study emphasizes on the importance of teacher's motivation to transfer of action research training and has some implications for principals as an effective factor in motivating this variable in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training. motivation
  • transfer
  • Action Research
آهنچیان، محمد‌رضا و ظهور پرونده، وجیهه(1389). راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره‌های آموزشی در سازمان‌ها، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، 1(6): 126-95. 

ابطحی، حسین (1375). آموزش و بهسازی منابع انسانی، تهران: مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

امام ‌جمعه، سید محمدرضا و سعیدی رضوانی، محمود (1382). پژوهش‌ حین عمل رویکردی نو در آموزش ضمن‌خدمت، فصلنامه تعلیم و تربیت، 81 و 8: 132-101.

ایرانی، یوسف و بختیاری، ابوالفضل (1382). روش تحقیق عملی (اقدام پژوهی)، تهران: لوح زرین.

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (1393). شیوه نامه اجرای هفدهمین برنامه معلم پژوهنده، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، وزارت آموزش و پرورش.

حسینیان، سیمین و طباطبائی، شهناز(1388). اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت دبیران و مربیان فنی- حرفه ای مدارس استثنائی شهر تهران بر خشنودی شغلی و توانمندی‌ حرفه‌ای آن‌ها، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی،1(5): 146-115. 

خراسانی، اباصلت.، عباس پور، عباس و وفایی‌زاده، مهدی(1394). بررسی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در آموزش های ضمن خدمت کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه تهران با استفاده از مدل هولتون، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 2(5): 26-1.

دلاور، علی (1383). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: ویرایش.

ذاکری، محمد و کاظم‌زاده، علی (1392). بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی مهارت‌های مدیریت بر توسعه مهارت رهبری تحول مثبت کارکنان یک مرکز تحقیقات دفاعی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 8(30): 62-45.

زندوانیان، احمد.، عیسوی، محسن و جعفری احمد آبادی، حسن (1390). مطالعة بنیادهای فلسفی روش تحقیق اقدام پژوهی (معلّم پژوهنده)، دو فصلنامهپژوهش. 3(1): 144-123.

ساکی، رضا (1382). اقدام پژوهی(راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس: اصول، نظریه‌ها و چارچوب عمل)، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش.

طالبی، حجت‌اله و نجفی، علی (1391). طراحی الگوی سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی با تأکید بر انتقال یادگیری، مجله تدبیر، 1(239): 10-1.

 ظهوری زنگنه، بیژن و گویا، زهرا (1376). اقدام ‌پژوهی و کاربرد آن در ارتقای کیّفیت آموزش عالی، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش‌عالی،‌ تهران:‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی.

فتحی واجارگاه، کورش (1376). درآمدی بر برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، تهران: سرآمد کاوش.

گال، مردیت.، بورگ، والتر و گال، جویس (1393). روش‌های تحقیق کمّی و کیّفی در علوم تربیتی و روان شناسی، ترجمۀ احمدرضا نصر و همکاران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی و سمت.

مهرمحمدی، محمود (1379). جستارهایی در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش، تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش.

میرزامحمدی، محمد‌حسن و قاضی‌زاده، مصطفی(1387). بررسی نگرش معلمان در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش آن‌ها به تحصیل در دوره‌های ضمن خدمت، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، شماره 1و 2(4): 208-193.

یاسینی، عل (1389). آسیب‌شناسی وضعیت توانمندسازی پرسنل نیروی انتظامی ایلام. فلصلنامه علوم انتظامی. 1(1): 44-31.

Abtahi, H(1997).Training and human resource development, Tehran: Publications Institute of Studies and Planning of the Organization for the Development and Renovation of Industries of Iran.

Ahanchian, M.R. and Zohoorparvandeh, V(2011). Strategies to Improve the Effectiveness of Educational Courses in Organizations, Educational New Thoughts Quarterly, 1(6): 95-126.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes50(2): 179-211.

Burke, L. A. and Hutchins, H. M. (2007). Training transfer: An integrative literature review. Human resource development review, 6(3): 263-296.

Deci, E. L. and Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4): 227-268.‏

Delavar, A. (2005). Research Methods in Psychology and Educational Sciences, Tehran: Edit Publishing.

Devos, C., Dumay, X., Bonami, M., Bates, R and Holton, E. (2007). The learning transfer system inventory (LTSI) translated into French: internal structure and predictive validity. International Journal of Training and Development11(3): 181-199.

Emamjomeh,M. and Saaidi Rezvani, M(2004).In-service research. A new approach to in-service training, Education Quarterly, 80and 81: 101-131.

Fathi Vazhargah, K(1998). Income on Employee Training Planning, Tehran: Saraamad Kavosh Publishing.

Ford, J. K. and Weissbein, D. A. (1997). Transfer of training: An updated review and analysis. Performance Improvement Quarterly, 10(2): 22–41.

Gegenfurtner, A. (2013). Dimensions of motivation to transfer: A longitudinal analysis of their influence on retention, transfer, and attitude change. Vocations and Learning6(2): 187-205.

Gegenfurtner, A., Vauras, M., Gruber, H. and Festner, D. (2010). Motivation to transfer revisited. In Proceedings of the 9th International Conference of the Learning Sciences-Volume 1 (pp. 452-459). International Society of the Learning Sciences.

Gall,M., Borg, V. and Gall, J (2006). Quantitative and qualitative research methods in education and psychology, Translation by Ahmad Reza Nasr et al 2015, Tehran: Shahid Beheshti University  Samt Publishing.

Hoseinian, S. and Tabatabaei, SH(2010). Effectiveness of in-service training of teachers and technical and vocational trainers of exceptional schools in Tehran on job satisfaction and their professional ability, Educational New Thoughts Quarterly, 1(5): 115-146.

Irani,Y. and Bakhtiari, A(2004). Practical Research Method (Action Research), Tehran: Lahzar Zarrin Publishing.

Khorasani, A., Abbaspoor, A. and Vafaei, M(2016). Investigating the Factors Affecting the Transfer of Education in In-Service Training of Non-Faculty Staff of Tehran University Using the Holton Model, Human resource education and development Quarterly, 2(5): 1-26.

Mehrmohammadi, M (2001). Research in the field of education, Tehran: Publishing Research Institute of Education, Ministry of Education.

Mirzamohammadi, M.H. and Ghazizadeh, M(2009). Study of teachers' attitudes toward the factors influencing their tendency to study in in-service periods,  Educational New Thoughts Quarterly, 1,2(4): 193-208.

Nijman, D. J. J., Nijhof, W. J., Wognum, A. A. M. and Veldkamp, B. P. (2006). Exploring differential effects of supervisor support on transfer of training. Journal of European industrial training30(7): 529-549.

Research Institute for Education Studies(2015). Methodology for Implementing the Seventeenth Student Teaching Program, Research and Planning Organization, Ministry of Education.

Russ-Eft, D. (2002). A typology of training design and work environment factors affecting workplace learning and transfer. Human Resource Development Review1(1): 45-65.

Saki, A. (2004). Action research(A Strategy for Improving Teaching and Training: Principles, Theories and Framework for Action), Tehran: Publications Institute of Education, Ministry of Education.

Talebi, H. and Najafi, A(2013). Designing a model for assessing the effectiveness of educational courses with an emphasis on learning transfer, Tadbir Magazine, 1(239): 1-10.

Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. New York: Wiley.

Yasini, A. (2001).Pathology of the Status of Empowerment of Ilam Police Force Staff. Journal of Police Sciences, 1(1): 31-44.

Zakeri, M. and Kazemzadeh, A. (2014). Investigating the Effect of Management Skills Training Courses on Development Skill Leadership of Positive Development of Employees of a Defense Research Center, Development of human resources management and support Quarterly, 8(30): 45-62.

Zandvanian, A., Esavi, M. and Ahmad Abadi, H(2012). The study of philosophical foundations of Action research (Teacher researcher), Two Quarterly Research, 3(1): 123-144.

Zohoori Zangeneh, B. and Gooya, Z. (1998). Action research and its application in promoting the quality of higher education, Proceedings of the First Higher Seminar, Tehran: Allameh Tabataba'i University.