سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلمان و دانشجو معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 هیات علمی گروه علوم تربیتی (استاد) دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

4 استاد بازنشسته دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل، ایالات متحده امریکا

چکیده

پژوهش حاضر با این هدف انجام شد که با تکیه بر دیدگاه دانشجویانِ دانشگاه فرهنگیان، ویژگی‌های برنامه‌ی درسی سواد سلامت تعیین شود و بر اساس آن سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بتوانند برنامه‌هایی که با نیازهای مخاطبان متناسب است و به افزایش سواد سلامت آنان منجر می‌شود ارائه دهند. بدین منظور یک پژوهش کیفی از نوع هنجاری انجام شد. شرکت‌کنندگان این پژوهش، 228 نفر از معلمان شاغل در آموزش و پرورش و 25 نفر از دانشجومعلمانی بودند که در دانشگاه فرهنگیان در حال تحصیل بودند و به صورت نمونه‌گزینی در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار گرد آوری داده، راهنمای مصاحبه و پرسشنامه‌ای متشکل از دو پرسش باز بود. داده‌های به دست آمده، کدگذاری و با استفاده از تحلیل مضمونی تحلیل شدند و در مضمون‌های برخاسته از داده‌های پژوهش گنجانده شدند. تحلیل داده‌های گردآوری شده به شش مقوله ختم شد: ضرورت برنامه، شایستگی‌های پیشنهادی، نقش مدرس و شیوه تدریس او، محتوای درس سلامت، شیوه ارزشیابی، بیم‌ها و امیدها. یافته‌ها نشان داد بسیاری از دانشجویان پیش از ورود به دانشگاه، برنامه درسی مرتبط با سلامت را تجربه نکرده‌اند. از نگاه مخاطبان اصلی برنامه درسی سواد سلامت، برنامه‌ی اثربخش باید بتواند شایستگیِ مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی نسبت به سلامت خود و دیگران را پرورش دهد. شرکت‌کنندگان خواستار این بودند که این برنامه توسط مدرسانی ارائه شود که جنسیت یکسانی با دانشجویان دارند و از آن گذشته الگوی رفتارهای سالم را از خود نشان می‌‌دهند. محتوای کاربردی و متناسب با زندگی واقعی مورد تأکید تمام شرکت‌کنندگان پژوهش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health Literacy and Teacher Education

نویسندگان [English]

  • fatemehzahra Ahmadi 1
  • Mahmoud Mehrmohammadi 2
  • Ali Montazeri 3
  • Jane Vella 4
2 , Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, Iran
4 Retired Adjunct Professor at the School of Public Health University of North Carolina at Chapel Hill., NC USA
چکیده [English]

This research aimed at identifying the learning needs of students of Farhangian University to help the policy makers and curriculum developers offer curriculums which are relevant to their needs and can promote their health literacy. A qualitative study focusing on normative inquiry was conducted in a teacher education center. The participants were 228 professional teachers and 25 teacher candidates who were studying in Farhangian University and were chosen using convenience sampling. An interview guide and a questionnaire with two open-ended questions were used to collect data. Data were analyzed using thematic analysis. They were coded and categorized in emergent themes. The results depict 6 themes for an effective health literacy curriculum defined by the participants: A necessity for health literacy curriculum, proposed competencies, the role of teacher educator, the content, the method of evaluation as well as hopes and fears. According to the participants, there is an urgent need to offer health literacy curriculum in teacher education since they have not experienced it in primary and secondary schools. They believe that an effective health literacy curriculum makes the learners responsible for the health of their and future students. The participants called for educators who had the same gender and were role model for health behavior. A content which is practical and relevant to the real world was proposed by the majority of participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • Health literacy
  • teacher education
  • Normative Inquiry
ایمانی، محمود.، رخشانی، فاطمه و حسینی طباطبایی، سید محمد تقی (1383). میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی از نیازهای بهداشتی دانش‌آموزان. طبیب شرق، 6(3):230-225.
احمدی، فاطمه زهرا (1394). سنجش سواد سلامت دانشجو معلمان پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در شهر تهران در سال تحصیلی 1394-1393. گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه فرهنگیان.
طهرانی بنی هاشمی، سیدآرش.، امیرخانی، محمدامیر.، حق دوست، علی اکبر.، علویان، سیدمؤید.، اصغری فرد، هما.، برادران، حمید.، برغمدی، مژگان.، پارسی‌نیا، سعید و فتحی‌رنجبر، سحر (1386). سواد سلامت در 5 استان کشور و عوامل مؤثر بر آن. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 4(1): 9-1.
فتحی واجارگاه، کوروش (1386). برنامه درسی به سوی هویّت‌های جدید. تهران: آییژ.
فولادی، نسرین.، حضرتی، صادق.، شعبانی، مسعود و نژاددادگر، نازیلا (1396). بررسی سواد سلامت میانسالان شهرستان اردبیل. فصلنامه سواد سلامت، 2(1):44-39.
عزیزمحمدی، سوسن.، وکیلی، محمد مسعود.، موسوی نسب، نورالدین.، کیانی، کامبیز و وزیری، کتایون (1380). میزان آگاهی، نگرش، و مهارت دانشجویان مرکز تربیت معلم زنجان در زمینه سرطان پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، 34: 19-15.
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران (1390). تهران: وزارت آموزش و پرورش.
مطلق، محمد اسماعیل.، چینیان، محمد.، رفیعی‌فر، شهرام.، دشتی، مرضیه.، امینایی، طاهره.، اردلان، گلایل و تسلیمی، مهناز (1390). مدارس مروج سلامت در جمهوری اسلامی ایران (ویژه مجریان). تهران: مضراب.
Berman LM. (1988). Problematic Curriculum Development: Normative Inquiry in Curriculum. Journal of Curriculum and Supervision, 3(4): 271-295.
Byrne, J., Shepherd, J., Dewhirst, S., Pickett, K., Speller, V., Roderick, P and Almond, P. (2015). Pre-service teacher training in health and well-being in England: the state of the nation. European Journal of Teacher Education, 38(2): 217-233.
Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User Friendly Guide for Social Scientist. New York: Routledge.
Duncan, P. (2011). The importance of teachers and schools in health promotion. In J. Dillon, and M. Maguire (Eds.), Becoming a Teacher (4th edition). (pp. 1 - 12). Milton Keynes: Open University Press.
Eisner, E. (1992). Educational Reform and the Ecology of Schooling. Teachers College Record, 4(93): 610-627.
Eisner, E. (1994). The educational imagination. New York: Macmillan.
Eisner, E (2001). Concerns and aspirations for qualitative research in the new millennium. Qualitative Research, 1(2): 135-145.
Fullan, M. (1991). The New Meaning of Educational Change. London: Cassell.
Hennink, M., Hutter, I and Bailey, A. (2010). Qualitative research methods. California: Sage.
Institute of Medicine (2004). Health literacy: a prescription to end confusion. Washington DC: The National Academies. Retrieved from https://www.nap.edu/catalog/10883/health-literacy-a-prescription-to-end-confusion Sep 2014.
Jourdan, D. (2011). Health education in schools: The challenge of teacher training. France: Inpes.
Jourdan, D., Samdal, O., Diagne, F. and Carvalho, G. S. (2008). The future of health promotion in schools goes through the strengthening of teacher training at a global level. Promotion and education, 15(3): 36-38.
Minkkinen J., Lindfors P., Kinnunen J., Finell E., Vainikainen M.P., Karvonen S. and et al.)2017.( Health as a Predictor of Students' Academic Achievement: A 3‐Level Longitudinal Study of Finnish Adolescents. Journal of School Health, 87(12): 902-910.
Mogford, E., Gould, L. and Devoght, A. (2010). Teaching critical health literacy as a means to action on the social determinants of health. Health promotion international, 26(1): 4-13.
Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health promotion international, 15(3): 257-267.
Peterson, F. L., Cooper, R. J. and Laird, J. A. (2001). Enhancing Teacher Health Literacy in School Health Promotion: A Vision for the New Millennium. Journal of school health, 71(4): 138-144.
Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.
Rootman I. and Gordon-El-Bihbety D. (2008). A vision for a health literate Canada Ottawa: Canadian Public Health Association. Retrieved from www.cpha.ca/uploads/portals/h-l/report_e.pdf
Saldaña, J. (2015). The coding manual for qualitative researchers. California: Sage.
 
Schmidt, C. O., Fahland, R. A., Franze, M., Splieth, C., Thyrian, J. R., Plachta-Danielzik, S. and et al. (2010). Health-related behavior, knowledge, attitudes, communication and social status in school children in Eastern Germany. Health education research, 25(4): 542-551.
Sidebotham M., Walters C., Chipperfield J. and Gamble J. (2017).  Midwifery participatory curriculum development: Transformation through active partnership. Nurse Education in Practice, 25: 5-13.
Tomlinson, C. A., Kaplan, S.N., Renzulli, J.S., Purcell, J., Leppien, J. and Burns, D. (2008). The parallel curriculum: A design to develop high potential and challenge high-ability learners. Thousand Oaks, CA: Corwin Press
U.S. Department of Health and Human Services (2000). Healthy People 2010: Understanding and Improving Health. 2nd ed. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. Retrieved from  http://www.healthypeople.gov/2010/document/pdf/uih/2010uih.pdf  March 2014.
Uys, L. and Gwele, N. (Eds.). (2005). Curriculum development in nursing: Process and innovation. New York: Routledge.
Van den Akker, J. (2004). Curriculum perspectives: An introduction. In Curriculum landscapes and trends (pp. 1-10). Dordrecht: Springer.
Vella, J. (2002). Learning to Listen, Learning to Teach: The Power of Dialogue in Educating Adults. (2nd ed.) San Francisco: Jossey-Bass.
Vella, J. (2016). The Little Blue Book of Dialogue Education: The Essentials. Unpublished Manuscript.
WHO (1986) Ottawa Charter for Health Promotion. [WHO/HPR/HEP/95.1]. WHO,Geneva Retrieved from http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/index4.html Oct 2014.
Zias, Robert (1976). Curriculum: principles and foundations. New York: Crowell