نظرگاه ها، رویکردها، و الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی

نویسندگان

چکیده

تربیت بدنی به عنوان یکی از شاخه های علوم تربیتی، نقش موثری در تحقق اهداف تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان ایفا می نماید. تربیت بدنی دارای آثار و فواید جسمانی، شناختی و اجتماعی فراوانی است که نقش و جایگاه آن را در نظام آموزشی توجیه می نماید. این مقاله با هدف بررسی رویکردها و الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی صورت گرفته است. پس از بررسی اسناد و مدارک و مبانی نظری، خصوصیات و ویژگی های مذکور با استفاده از نظرات متخصصان تربیت بدنی و برنامه ریزی درسی اعتبار یابی شده است. برای تعیین رویکردها و الگوهای برنامه درسی، مجموعه ای از آنها تهیه و در اختیار متخصصان قرار گرفت. سپس بر اساس اهداف آموزشی و ویژگی های دانش آموزان دوره ابتدایی، نظرات آنها پیرامون رویکردها و الگوها با استفاده از مصاحبه، بررسی و در نهایت جمع بندی گردید. رویکردهای شیوه زندگی فعال، حرکات بدنی و فردی - اجتماعی به عنوان رویکردهای اصلی دوره ابتدایی شناخته شدند و الگوهای تربیت بدنی توسعه ای، انسان گرایی، آمادگی جسمانی، آموزش حرکات بدنی، مطالعات حرکت شناسی، تعلیم و تربیت از طریق بازی، خودشناسی، آموزش بر مبنای مراحل رشد و آموزش مبتنی بر مفاهیم، الگوهایی هستند که در این زمینه معرفی شده اند. اما در دوره ابتدایی الگوهای آموزش حرکات بدنی، تعلیم و تربیت از طریق بازی، مبتنی بر فعالیت و آموزش بر مبنای رشد از بین الگوهای مذکور به عنوان الگوهای غالب شناخته شدند. رویکرد تلفیقی و استفاده از همه الگوها به تناسب پایه های تحصیلی مورد تاکید متخصصان قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها