طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه آموزش بزرگسالان روستایی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای رشتۀ مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش ارائه الگویی مناسب برای برنامه آموزش بزرگسالان روستایی در کشور می باشد. پژوهش در رده تحقیقات کاربردی است که به روش ترکیبی اکتشافی انجام شد. لذا دربخش کیفی پژوهش، روش تحقیق گروه کانونی و مصاحبه نیمه ساختار یافته و کمی از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردید. جامعه پژوهش 1600نفر ازکارگزاران نظام آموزش روستایی کشور بود. نمونه گیری کیفی پژوهش با روش غیر احتمالی هدفمند و کمی با روش تصادفی خوشه ای استفاده شد. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و بحث کانونی و بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته با 393 نفر نمونه که با فرمول کوکران تعیین گردید گرد آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی پژوهش از روش کد گذاری سیستماتیک و کمی از شاخص های آمار توصیفی، آزمون,Utest تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های کیفی پژوهش نشان دادند که مولفه های اولیه تشکیل دهنده الگوی مناسب برنامه آموزش روستاییان کشور دارای8 مولفه و32زیر مولفه بودند. در بخش کمی نتایج مقایسه میانگین مولفه های بدست آمده حاصل از آزمون من ویت نی نشان داد بین میانگین موجود و میانگین مطلوب در تمامی مولفه ها تفاوت معناداری در سطح 1% وجود دارد و وضعیت موجود آموزش روستاییان مناسب نیست. نتایج دو مرحله تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که مولفه ها دارای بار عاملی کافی جهت پیش بینی برنامه آموزش روستاییان در کشور میباشد. همچنین شاخص های برازش الگوی برنامه آموزش بزرگسالان روستاییان نشان می دهد که الگوی تدوین شده دارای برازش مطلوبی می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and validation of the adult education program in the country

نویسندگان [English]

  • abbas abbaspour 1
  • yahya mohajer 2
  • mojtaba rajabbaigy 3
  • bijan jahanpanah 4
1 corresponding author Associate Professor Department of Educational Management and Educationa planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University
2 Assistant Professor in Allameh Tabataba'i University
3 Associate Professor in research, education & extension organization
4 Ph.D. Student of Educationa Management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The aim of the study is to provide an appropriate model for rural adult education in the country. The research is in the applied research category which was performed by exploratory hybridization method. The methodology of the research was focal group, semi-structured interview and descriptive-analytical method. The statistical population of the study consisted of 1600 rural education providers. Cluster randomized sampling method was used. The qualitative data were collected through a semi-structured interview and focused participants, and in the small part of the questionnaire, a researcher made questionnaire and 393 samples were selected using the Cochran formula. To analyze the research data, the qualitative section of the systematic coding method was used and in the quantitative section descriptive statistics, Utest, confirmatory factor analysis and structural equation model were used. The qualitative research findings showed that the early components of the proper model of the adult education program of the country's villagers were 8 components and 32 sub-components.In the quantitative part, Mann-Whitney test showed that there was a significant difference between the mean and the average of all components in the 1% level, and the present status of the training of the villagers was not favorable.The results of two phases of the confirmatory factor analysis of the components also showed that the components, sub-components identified have a sufficient load factor to predict the villagers' education program in the country, as well as the fitting indicators of the rural education program model shows the developed model It has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Adult Education
  • Educational Model
  • Rural Education and Research Organization
حاجی میر رحیمی، داود و دیگران (1391)، تدوین الگوی قابلیت های حرفه ای آموزشگران مؤسسات ومراکز آموزش روستایی.
حسینی، زهرا (1394). استفاده از الگوی سازنده‌گرایی برای افزایش دانش تلفیق تکنولوژی. نشریه علمی- پژوهشی فناوری آموزش، 10(‌2): 164-155.
فردانش، هاشم (1387). طبقه‌بندی الگوهای طراحی سازنده‌گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس. مطالعاتتربیتیوروانشناسی، 34: 5-22.
قنبری، یوسف و برقی، حمید (1388). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری آموزش‌های روستایی، نشریه راهبرد یاس، 18: 153-165.
کرمی، مرتضی (1387). تعیین الگوی مطلوب طراحی آموزشی در سازمان‌ها. دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران.
جهان پناه، بیژن(1393). اصول و روش‌های آموزش بزرگسالان، تهران: هم‌پا.
کافمن و هرمن(1384). برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی، ترجمۀ عباس بازرگان، فرید، مشایخی، تهران: مدرسه.
Abbasi Rostami, A. A., Zabihollahnejad, Naserand Charmchian Langroudi, Mehdi (2014). Modeling the Educational Needs of Supervisors of Rice Cultivation and Production of Mazandaran Agricultural Consultancy Service Companies, Journal of Agricultural Educational Management, ) 32(: pp. 41-57
Abdolmaleki, Pezeshki Rad, and Chizari.(‌2012). Effectiveness of In-Service Courses for Trainers in Agricultural Education Centers in Enhancing Their Technical Knowledge. Journal of Agricultural Promotion and Education Science, 3(‌2): 97-104.
Abedi, B. Baradaran, M. Khosravi Pour, B. Yaqubi, J. YazdanPanah, M. (2017). Formation of Agricultural Entrepreneurship and Natural Resources University Model from the Viewpoint of Education Management, Agricultural Education Management Research, )38(: 124-139
Alavian, Jaber & Noori, Hedayatollah (2015). Analysis of Factors Affecting Farmers 'and Villagers’ Behavior in the Application of Educational Services in Guilan Province. 4( 4):Serial No. 12, 163-176.
Alavian, Jaber & Nouri, Hedayatollah(‌2015). An Analysis of Factors Affecting the Rural Behavior in the Application of Educational Services in Guilan Province. 4)‌4): Serial No. 12, 163-176.
Barrick, R. K. & D. L. Doefort(2014). Assessing performance  and  planning in-service needs of first - year vocational agricultural teacher, The Journal of the AATEA, (31)3:10-19.
Barrin, K.R. & Ladewig, H.W.(2007). “Development of a systematic approach to identify technicalin service needs of teachers”, The Journal of American Association. 21(1):13 -20
Barro, G. D.(2012). A needs assessment model for conducting follow-up studies. The Journal of  Teacher Education, 31 (3): 39-42
Becket, N & Brooks(----). quality management in higher education: what quality are we actually.
Bernard, G. D.(2013). A needs assessment model for conducting follow-up studies. The Journal of Teacher Education, 31(3): 39-42.
Fami, Sha'ban Ali., GholiBeigi, Hossein, Sharif Zadeh, Abolqasem(2005). Approaches and techniques of participation in promoting agriculture and rural development. Publication of Rural Development Institute, pp. 1-354.
Fami, Sha'ban Ali. Kalantari, Khalil,Asadi Ali.(2008(. New Issues in Agricultural Promotion and Education, Agricultural Education, Research and Promotion Organization publication, 1-303
Fardanesh, Hashem(2007). Classification of constructive design patterns based on learning and teaching approaches. Ferdowsi University Press, pp. 1-195
Ghanbari, Yousef and Barqi, Hamid (2009). Investigating the Factors Affecting Rural Education Productivity Enhancement. RahbordYas Journal. No. 18
Farahani, ALI.(2013). Using the constructivism model to increase the knowledge of technology integration. Scientific – Research Journal of Technology Education, 10( 2): 155-164.
Irvani, Houshang. Behravan, Jaleh (2015). Human Resource Development Management (New Educational Approaches). Tehran University Press, pp. 78-195.
Jomepour, M.(2010). An Introduction to Planning for Rural Development (Perspectives and Methods). SAMT Publications, pp. 1-254.
Kalantari, K.) 2004(. Rural Sociology. Publications of Payame Noor University, pp. 1-230.
Karami, M. (2008). Designing an Optimal Model for Educational Design in Organizations. Second Conference on Iranian Human Resources Empowerment.
KaramiDehkordi, Esmaeil. 2011. Farmer Training in Rural Public Schools, Jihad Monthly, 204, 40-61.
Kaufman and Herman (2005). Strategic Planning in the Educational System (translated by Abbas Bazargan, FaridehMashayekhi), Madrese Publications, pp. 1-85.
Koster, Bob, Mieke, Brekelmans, Fred, Korthagen & Theo, Wubbels(2005). Quality requirements for teacher educators, Teaching and Teacher Education, 21, Issues 2.
Krsul.Plano Clarke (2012). Combined research methods (translated by AlirezaKiamanesh, Maryam DanaeiTusi), Jahad University Press - AllamehTabatabaeeBranch, pp. 1-162.
Legans L.)2010(. Embedding quality: the challenges for higher education. Quality Assurance in Education. 12(4): 157-65
Koba,and linkon)2012(. Agricultural and Natural Resources Promotion and Education: Fundamentals, NashrDaneshgahi Publications, pp. 34-56
Malek Mohammadi, Iraj (2016). Agricultural and Natural Resources Promotion and Education: Fundamentals, NashrDaneshgahi Publications, pp. 1-438.
Mohobzadegan, Yousef(2013). Designing the Faculty Development Model in Tehran Universities. Doctoral dissertation, Department of Educational Management, ShahidBeheshti University: Faculty of Education and Psychology.
Morgan, B. M & Price, L.(2015). The theory of planned behavior as a model for     predicting public opposition to win farm developments. Journal of environmental psychology, 36(1):70-76.
Mudukuti, A. E & Miller, L.(2013). Factors Related to Zimbabwe Women’s Educational Needs in Agriculture. Proceedings of the 18th Annual Conference.  Retrieved from http://www.AIAEE.org.
Naeimi, Amir, Najaflou, Parisa,Sobhani, Seyyed Mohammad (2015). the role of education, promotion and information in the development of biotechnology from the perspective of experts, 33: 97-110.
NavehEbrahim, Abdol-Rahim & Pourkarimi, Javad (2014). Presentation of a conceptual model for the improvement of faculty members of universities and higher education institutions. Quarterly Journal of Educational Systems,2(5): 101-121.
Qaemi, Alaleh, Larijani, Harim, Shobeiri, Seyyed Mohammad Sarmad, Mohammad Reza (2016). Development of an Environmental Education Model for Strengthening the Sustainability of Agricultural Primary Resources, Journal of Urban Management, 44: 77-96.
Sarmad, Gholam Reza( 2015). Adult Education and Continuing Education. SAMT Publication, pp. 1-352
Shah Pasand & Mohammad Reza(2009). Determining the Components of the Professional Development of Coaches in Education Centers in the Ministry of Jihad-e-Agriculture. Iranian Journal of Agricultural Economics and Research, 40: 139-148.
Shahbazi, Esmaeil (2016). Rural development and promotion. Tehran University Press, pp. 1-804.
Padaria, R. N., Baldeo Singh, N., Sivaramane, Yaswant K., Naik, Ravi Modi & S. Surya(2009). ALogit Analysis of Bt Cotton Adoption and Assessment of Farmers’, Training Need.
Poleklinte, S. & Land, G.(2013). Company based life-long learning. Journal of high technologymanagement research. 11(2): 259-319
Viliamez،-Peter)2012(. A model for facilitating curriculum development in higher education: a faculty-driven،data-informed، and educational developer- supported approach. In www.interscience.wiley.com. (2009- 11-16)
W. E. )2013(. Analyzing Agricultural Technology Systems: some methodological Tools.in R. Methods for Diagnosing Research Systemic constraints and Assessing the Impact of Rural Research: VoI. I. The Hague: ISNAR
Website of Iranian Agricultural Information and Scientific Documents www.agrisis.areo.ir
Website of the Ministry of Agriculture Jihad www.maj.ir
Website of the Office of Farming Jobs www.heraf.areo.ir
Website of the Office of Investigation and Coordination of Research Projects of the Ministry of Jihad-e-Agriculture WWW.hamahangi.areo.ir
Website of the Office of Scientific Relations and International Cooperation of the Ministry of Jihad-e-Agriculture www.disr.areo.ir
Website of the Organization for the Agricultural Study and Promotion in Iran http://www.areo.ir