مبانی ارزشیابی براساس نظریه ساخت و سازگرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 : دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهراء(س)‌، تهران،ایران

چکیده

مبانی ارزشیابی براساس نظریه ساخت و سازگرایی
چکیده
هدف این مقاله ارائه الگوی ارزشیابی براساس رویکرد ساخت و سازگرایی است.پژوهش کنونی از نوع کیفی است که در قالب پژوهش های بنیادی – کاربردی و با بهره گیری از روش تحلیلی – اسنادی صورت گرفته است.در مراحل پژوهش ابتدا به تحلیل مفاهیم ارزشیابی و نیز ساخت و سازگرایی پرداخته شده است. در ادامه ضمن ارائه مزیت های این رویکرد با تشریح برخی از روش های کاربردی ارزشیابی مبنی بر ساخت و سازگرایی الگویی کلی ارائه شده است. با مطالعه در این حوزه می توان دریافت که علی رغم برخی موانع و نیز انتقادات نسبت به این رهیافت،ساخت و سازگرایی به طور دائم در حال بازسازی،رشد و توسعه مفاهیم و کاربردهای عملی در زمینه تعلیم و تربیت و نیز برنامه درسی است.نتایج پژوهش گویای آن است که با وجود مزیت های فراوان رویکرد ساخت و سازگرایی در تمامی عناصر برنامه درسی از جمله ارزشیابی، مسیر بلندی تا نهادینه شدن این رویکرد در آموزش و پرورش ما وجود دارد. از این رو پیشنهاد شده است تا در تدوین کتاب های درسی براساس رویکرد ساخت و سازگرایی و آموزش رویکرد فوق به معلمان اهتمام بیشتری صورت گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Basics based on Constructivism theory

نویسندگان [English]

  • marzieh sarabi 1
  • parvin ahmadi 2
چکیده [English]

AbstractEvaluation Basics based on Constructivism theory
Abstract
The purpose of this paper is to present an evaluation model based on the constructivism approach. Current research is qualitative and it have been made in the form of Basic research - applied and using the analytical method – documents. This research has initially analyzed the concepts of evaluation as well as constructivism. In the following, The advantages of this approach are presented with an explanation of some of the applied methods of evaluation based on the constructivism and a general pattern is presented accordingly. By studying this, it can be seen that Constructivism is constantly rebuilding and developing practical concepts and applications in education, as well as curriculum. In spite of some barriers and criticisms of this approach. The research results indicate that, despite the many advantages of constructivism approach in all elements of curriculum including evaluation, there is a long way to institutionalizing this approach in our education. Therefore, it is suggested that more efforts should be done in editing textbooks based on the constructivist approach and teaching the above-mentioned approach to teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: constructivism
  • Evaluation
  • education
احمدی، غلامعلی و عبدالملکی، شوبو(1392). بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی بر رشد شناختی،اجتماعی نوآموزان پیش دبستانی شهر سنندج، اندیشه‌های نوین تربیتی،10(2): 58-33.
باقری،خسرو (1388). دیدگاه‌های جدید در فلسفۀ تعلیم و تربیت،تهران: نشر علم.
باقری،خسرو (1395). درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران جلد دوم،تهران: علمی و فرهنگی.
بدری گرگری، رحیم (1391). توانایی‌های شناختی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بینی کننده تفکّر انتقادی، اندیشه‌های نوین تربیتی،7(4): 76-59.
برزگر بفرویی، کاظم.، خضری، حسن و شیرجهانی، اعظم (1392). پیدایش رویکرد سازنده گرایی و تحول در محیط‌های یادگیری. تهران: چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران.
پاملا بلوتین،ژوزف (1395). فرهنگ‌های برنامه درسی (نظریه‌ها)،ترجمۀ محمود مهرمحمدی، تهران: سمت.
حریرفروش، زهرا.، صادقی، مهرناز و امانی طهرانی، محمود (1390). دایرة المعارف علوم تجربی،تهران: سایه سخن.
رنجدوست، شهرام (1390). کاربرد نظریه ساخت و سازگرایی در تدوین کتاب‌های درسی علوم‌تجربی دورۀ راهنمایی از دیدگاه کارشناسان، سرگروه‌های آموزشی و معلمان شهر تهران، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی،2(30): 27-11.
سیف، علی اکبر(1396). روان شناسی پرورشی نوین، تهران: دوران.
عسگری، صدیقه.، رستمی مالخلیفه، محسن.، شاهورانی، احمد و کریمی،یوسف‌(1390). اثربخشی نظریۀ سازنده‌گرایی در تدریس ریاضی دورۀ راهنمایی تحصیلی، مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضی کاربردی(،8(2): 93-81.
فتحی واجارگاه، کورش (1395). اصول برنامه ریزی درسی،تهران: علم استادان
قادری، مصطفی (1388). بسترهای فهم برنامۀ درسی،تهران: یادواره کتاب.
قائدی،یحیی و دیباواجاری، مریم(1391). پیشنهاد چارچوبی برای ارزشیابی برنامۀ درسی فلسفه برای کودکان، اندیشه‌‌های نوین تربیتی،7(4): 58-35.
کیامنش،علیرضا (1392). مفهوم‌شناسی ارزشیابی و تفاوت آن با سایر مفاهیم، دانشنامه ایرانی برنامۀ درسی.
محبی،عظیم (1393). بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی بر عملکرد دانش‌آموزان در درس علوم تجربی کلاس چهارم ابتدایی، نوآوری‌های آموزشی،13(51): 124-111.
مومنی مهمویی، حسین و کرمی، مرتضی (بهار1386). ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد ساخت و سازگرایی راهبردی نوین در ارزشیابی برنامه درسی دردوره ابتدایی، پژوهش‌‌های تربیتی، 10(2): 188-161.
مومنی مهمویی، حسین و کرمی، مرتضی (تابستان 1386). کاربست رویکرد ساخت و سازگرایی در آموزش و پرورش، پژوهش‌‌‌‌های تربیتی،3(11): 154-132.
مهرمحمدی، محمود (1392). بازاندیشی فرآیند یاددهی-یادگیری، تهران: مدرسه.
میرزامحمدی، محمد حسن.، رهنما،اکبر.، افشار، عبدالله و قبادی، محترم (1389). تبیین دلالت‌های معرفت شناختی و رویکرد سازنده‌گرایی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، دوفصل‌نامۀ علمی-پژوهشی پژوهش‌های آموزش و یادگیری،1(45):140-127.
نوروزی، داریوش.، ضامنی،فرشیده و شرف‌زاده،سهیلا (1393). تأثیر به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی با رویکرد ساختن‌گرایی، فصلنامۀ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی،4(3):23-5.
Ahmadi,Gh. & Abdolmaleki, Sh. (2014). Investigating the Effect of Education Based on Socio-Cultural Approach of Vygotsky on Cognitive-Social Development of Preschool Students of Sanandaj, New Thoughts on Eeducation, 10(2): 33–58.
Alkin, C. Marvin .(2011). Evaluation essentials from A to Z. New York. The Guilford Press
Artvinli, E. (2012).Integrate geographic skills with active learning in geography: a case of Turkey. Journal of Research and Didactics in Geography (J-READING), 0(1): 43-50
Asgari, S; Rostami, M; Shahorani, AandKarimi, Y. (2011). The Effectiveness of Constructivist Theory in Maths Teaching in Higher Education, Journal of Operations Research in its Applications (Applied Mathematics), 8(2): 81-93
BadriGargari, R. (2012). Cognitive ability and personality characteristics as predictors of critical thinking, New thoughts on education, 7(4): 59–76.
Bagheri, kh. (2009). New perspectives on philosophy of education, Tehran, NashrElm Publication
Barzegar Bafroei, K. Khezri, H. & Shirgahani, A. (2013). The emergence of constructivism and transformation in learning environments, Tehran, The Fourth Conference of the Philosophy of Education in Iran.
Fathi Vahjargah, K. (2016). Principles and Concepts of Curriculum Planning, Tehran, Elm OstadanPublication.
Fatih Ayaz, M. & Şekerci, H. (2015). The Effects of the Constructivist Learning Approach on Student’s Academic Achievement: A Meta-Analysis Study.The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14 (4): 143-156.
Ghaderi, M. (2009). Curriculum Understanding Platforms, Tehran, Yadvarehketab Publication.
Ghaedi, Y. & Dibavajari, M. (2012). Proposing a framework for evaluation of philosophy as a course for children, New Thoughts on Education,7(4): 35-58.
Harirforoosh, Z; Sadeghi, M and AmaniTehrani, M. (2011). Encyclopedia of Empirical Sciences, Tehran, Sayehsokhan Publication.
Irwin, R. & Reynolds, J. (2010) .The Educational Imagination Revisited, Curriculum Inquiry,Vol.40( 1): 155–166.
Mehrmohammadi, M. (2013). Revising the teaching process - Teacher learning, Tehran, Samt Publication.
Mirzamohammadi, M., Rahnama, A.,Afshar, A. & Ghobadi, M. (2010).Explaining epistemological implications of constructivist approach in evaluating academic achievement, Biannual peer review journal of training & Learning Researcher, 1(45): 127-140
MomeniMaghmoei, H. and Karami, M. (2007). Curriculum Evaluation Based on New Strategic Construction Approach in Curriculum Evaluation in Primary, Quarterly Journal of Educational Research, 10(2):161-188.
Momeni Mahmoei, H. and Karami, M. (2007). Implementation of Construction Approach in Education, Quarterly Journal of Educational Research, 3(11):132-154.
Noroozi, D ; Zameni, F and Sharafzadeh, S. (2014). The Effect of Using Educational Software on Students’ Active Learning of Mathematics: A Constructivist Approach, Quarterly Journal of Information and communication Technology in Educational Sciences, 4(3): 5-23.
Pamela Blottin, J. (2016). Curriculum cultures (theories),Translator: Mehrmohammadi, M and others,Tehran, Samt Publication.
Ranjdoost, Sh. (2011). Studying the Utilization ofConstructivism Theory and ProblemSolving Method in the Development of Guidance School Science Text Books, Research in Curriculum Planning, 8(30): 11-27.
Seif, A. (2017). New Educational Psychology, Tehran, Duran Publication