تحلیل الگوی توسعه دانش و شیوه به کارگیری آن در آموزش عالی و دانشگاه های ایران

نویسندگان

چکیده

در کشور ما ایران، در برنامه های توسعه ای کشور، در طی این دهه اخیر، پارادایم «توسعه دانش»، با محورهای متعدد و مختلف، مورد توجه برنامه ریزان در سطح کلان و خرد قرار گرفته است؛ اما در گزارش های موجود که اعلام می شود، هنوز فاصله بسیار با وضعیت مطلوب «توسعه دانش» به چشم می خورد و این همان مساله ای است که در این مقاله به آن پرداخته می شود: «چرا هنوز تا دستیابی به توسعه مطلوب دانش در آموزش عالی ایران فاصله بسیار به چشم می خورد؟».
در این مقاله، به منظور پاسخ گویی به این سوال تلاش می شود به توصیف بخشی از محورهای برنامه های توسعه دانش کشور اکتفا شود و در نهایت بر اساس یک تعریف برنامه ای از «توسعه دانش»، الگویی از نحوه مطلوب توسعه دانش ارایه شود و بدین وسیله با عنایت به این الگو محورهای برنامه های توسعه دانش در آموزش عالی ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد تا صورتی از توسعه دانش به معنی آنچه که باید باشد در معرض دست اندرکاران، تصمیم گیرندگان سیاست گذاران توسعه دانش کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها