نیمرخ های دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه براساس مشکلات خواندن و نوشتن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، آذربایجان، ایران

2 دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف خوشه بندی دانش آموزان براساس مشکلات خواندن و نوشتن کودکان تک زبانه و دوزبانه پایه دوم ابتدایی شهر آبادان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه پایه دوم ابتدایی شهر آبادان تشکیل می داد که با استفاده از دو شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و قضاوتی تعداد 111 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش آزمون هوشی ریون(1938)، آزمون خواندن کرمی نوری و مرادی(1387) و هم چنین یک آزمون محقق ساخته نوشتن بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل خوشه ای و آزمون مجذور کای استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای در هر دو گروه تک و دوزبانه نشانگر دو نیمرخ دانش آموزان با مشکل خواندن و بدون مشکل خواندن و دو نیمرخ دانش آموزان با مشکل نوشتن و بدون مشگل نوشتن بود. نتایج نشان داد که فراوانی دانش آموزان دوزبانه نسبت به تک زبانه در خوشه دارای مشکلات خواندن بیشتر است. هم چنین نتایج بخش نوشتن نیز نشان داد که بیشترین فراوانی دانش آموزان خوشه یک بامشکل نوشتن به کودکان دوزبانه تعلق دارد. این یافته نشان دهنده نقش زبان فراگیر در پایه های آغازین تحصیلی بر عملکرد تحصیلی به ویژه در دروس مرتبط به زبان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cluster of monolingual and bilingual students on based reading and writing problems

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dashti 1
  • Javad Mesrabadi 2
  • Taghi Zavvar 3
1 Shahid Mandi Azarbayjan
2 Shahid Mandi Azarbayjan
3 Shahid Mandi Azarbayjan
چکیده [English]

The study was done for cluster of students based reading and writing problems of bilingual and monolingual children of second elementary school in Abadan. population of this study included all the boy and girl students of second elementary school at 90-91 academic year in Abadan, Khuzestan that 119 students were chosen by multistage cluster random sampling. Measuring tools used in this study were Raven intelligence quiz(1938), Korominouri and Moradi reading quiz (2008), and also researchist made writing quiz.The Statistically methods of raceme analaysis and chi-squared analaysis were used for analaysis of data.The results of raceme analysis showed that students have two profiles, first students who have reading problems and second those who doesn’t have reading problems. The first cluster included students with low scores in minor scales that were called students with reading problems. And the second cluster, were called students with high scores in minor scales of reading test. The results indicated that frequency of monolinguals than bilingual students, is more in two cluster. Also, the results of cluster analysis about spelling mistakes, divide students to two groups of students with writing problems and students with no writing problems. The first cluster included students with high number of different spelling mistakes that were called cluster of students with writing problems and the second cluster, were called students with no spelling mistakes that included students with low spelling mistakes. The results showed that the maximum frequency of students in first cluster belongs to bilingual children

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bilingualism
  • Learning Disability
  • Reading problem
  • Writing problem
  • Raceme analaysis
احدی، حسن و کاکاوند، علیرضا (1388). اختلال‌های یادگیری(از نظریه تا عمل). تهران: ارسباران.
احدی، حوریه.، نیلی‌پور، رضا.، روشن، بلقیس.، عشایری، حسن و جلایی، شهره(1393). تصریف افعال در دوزبانه‌های دچار آسیب ویژه زبانی، مجله شنوایی شناسی، 23(1)62-69.
تبریزی، مصطفی (1390). درمان اختلالات دیکته نویسی، تهران: فراروان.
ربیعی‌نژاد، محمدرضا.، کجباف، محمدباقر.، مظاهری، محمدمهدی.، طالبی، هوشنگ و عابدی، احمد(1394). بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر نارساخوان، مجله ناتوانی‌های یادگیری، 5(1)13-24.
رحمانی، جهانبخش(1386). پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون ماتریس های پیشرونده ریون پیشرفته در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی، 34(14):61-74.
روشن، مریم و زارع، حسین.(1390). ارتباط حافظه و زبان: تأثیر سطح مهارت و تجربه زبانی در یادآوری آزاد افراد دوزبانه، فصلنامه روان‌‌شناسی کاربردی،5(3): 38-24.
سلیمان نژاد، اکبر.(1386). تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد حل مسأله ریاضی با توجه به سبک های شناختی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک. رسالۀ دکترا: دانشگاه تبریز.
فیاضی، علی.، صحراگرد، رحمان.، روشن، بلقیس و زندی، بهمن(1396). بررسی تأثیر دوزبانگی و جنسیت بر هوش زبانی و هوش ریاضی_منطقی با مقایسه دانش‌آموزان دوزبانه و یک زبانه. دوماهنامه جستارهای زبانی،8(2):225-248.
مشایی شکوهی، پرهام.، حسن‌پور گلشنی، صفا و طایفه باقرخان، یاسمن(1392). تأثیر معماری داخلی بر روند یادگیری کودکان، سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون، تهران.
معروفی، یحیی و محمدی نیا، اسماعیل(1393). دوزبانگی و رابطه آن با مهارت‌های تفکّر انتقادی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 12(45):45-60.
مصرآبادی، جواد(1391). فراتحلیل کمّی، کیّفی و محتوایی پیامدهای شناختی- تحصیلی دوزبانگی، طرح پژوهشی چاپ نشده، وزارت آموزش و پرورش.
نریمانی، محمد و شربتی، انوشیروان(1394). مقایسۀ حساسیت اضطرابی و عملکرد‌شناختی در دانش‌آموزان با و بدون نارسانویسی، مجله ناتوانی‌های یادگیری،4(4):86-100.
هارون‌رشیدی، همایون و مرادی منش، فردین(1393). مقایسه تحول زبان کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی و کودکان دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی، مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(3):100-111.
هالاهان، دانیل پی.، لوید، جان و.، کافمن، جیمز م.، ویس، مارگارت پی و مارتینز، الیزابت.‌ا.(1395). اختلال‌های یادگیری، ترجمۀ حمید علیزاده، قربان همتی علمدارلو، صدیقه رضایی دهنوی، و ستاره شجاعی، تهران: ارسباران.
Amery, H.,&Asare, F. (2010). An Investigation about language learning problems at elementary levels area of Iran. Procedia – social andbehavioralsciences,9,1757 – 1761.
Aldenderfer, M. S., & Blashfield, R. K. (1984).Cluster analysis. Beverly Hills, CA: Sage.
Bartlett, J., Kotrlik, J.W. & Higgins, C.C. (2001). Organizational research: determining appropriate sample size in survey research.Information technology,learning, performance journal, 19:43-50
Bereyhi, K., Estaki, M., Ashayeri, H. (2011). Comparative dictationmistakes and academic achievement of bilingual (Arabic – Persian) and monolingual (Persian) students. Procedia – social and behavioral sciences, 30, 1652 – 1656.
Bialystok, E. (2011). Coordination of executive functions in monolingual and bilingual children. Journal of Experimental Child Psychology, 110,461 – 468.
Brooks, A.D., Berninger V.W., & Abbott R.D.(2011).Letter naming and letter writing reversals in children with dyslexia: Momentary inefficiency in the phonological and arthographic loops of working memory. Dewelopmental Neuropsychology, 36(7): 847_868.
Gollan, T.H., Goldrick, M. (2012). Does bilingualism twist your tongue?.Cognition, 125(3):491-497.
Kuo, L., Anderson, R.C. (2012). Effects of early bilingualism on learning phonological regularities in a new language.Journal of Experimental ChildPsychology, 111(3): 455 – 467.
Lehtonen, M., Hulten, A., Rodriguez – Fornells, A., Cunillera, T., Tuomainen, J., &Laine, M. (2012). Differences in word recognition between early bilinguals and monolinguals: Behavioral and ERP evidence.Neuropsychologia, 50, 1362 – 1371.
Martin, C.D., Costa, A., Dering, B., Hoshino, N., & Wu, Y., (2012). Effects of speed of word processing on semantic access: The case of bilingualism.Brain &Language, 120, 61 – 65.
Shenoy, Sunaina(2015). Assessing English language learners in L1 kannada and L2 english to tdentify student who are at risk for language learning disabilities. Joint Doctor of Philosophy in Special Education with San Francisco State University.
Van assche, E., Drieghe, D., Duyck, W., Welvaert, M., & Hartsuiker, R.J. (2011). The influence of semantic constraints on bilingual word recognition during sentence reading. Journal of Memory and Language, 64, 88 – 107.
Vega_Mendoza, Mariana, West, Holly, Sorace, Antonella, H. Bak, Thomas(2015). The impact of late, non_balanced bilingualism on cognitive performance. Cognition. 137, 40_46.
Wallace, A.J. (2005). Early identificationof learning disorders helps children succeed. Pediatric  Annals, 34: 328 – 329.